Adresa:

Křesomyslova 25, č.p. 246

Katastr: Nusle

Praha 4

Vlastník:

Petr Hedrlín

Michalská 2, č.p.512

Praha 1 - Staré Město

Popis:

Nepovolená velkoplošná fotoreklama je umístěna z ulice Bělehradská na výšku přes druhé a třetí patro objektu až pod střešní okap a na šířku prakticky přes celou uliční fasádu. Kotvení vlastní velkoplošné plachty je provedeno lankovým vypínacím rastrem po obvodu plachty kotveným do konzol z ocelových úhelníků uchycených k fasádě pomocí šroubů. V horní části je plachta uchycena přímo na střešní okap. Pod reklamní plachtou jsou umístěny ocelové konzole s patkou kotvené pomocí šroubů do fasády. Na těchto konzolách jsou osazeny reflektory.

Objekt, na kterém se velkoplošná reklama nachází, je rohový dům v zóně na rozhraní ulic Bělehradská a Křesomyslova v Nuslích, v sousedství nám. bří. Synků. Dům je součástí blokové zástavby obdobně řešených objektů. Dům se nachází v mimořádně exponované poloze, a to jak z hlediska jeho umístění  v území památkové zóny Nusle, tak z hlediska uličních i dálkových pohledů. Uliční fasáda, na níž je velkoplošná reklama umístěna, je orientována na křižovatku Křesomyslova, Otakarova a Bělehradská, která je řešena jako otevřený prostor a tak, navzdory silnému dopravnímu zatížení, vytváří dojem náměstí, které navazuje na centrum památkové zóny - náměstí bratří Synků. která je jednou z hlavních komunikací Nuslí. Památková hodnota objektu spočívá v začlenění do urbanistické struktury, hmotové a prostorové skladby i architektonické-ho řešení uzavřené blokové zástavby. Předmětem ochrany v památkových zónách v souladu s ustanovením vyhlášky hl. m. Prahy č.10/1993 Sb. jsou historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, jejichž nedílnou součástí je střecha, veřejné interiéry včetně řemeslných a umělecko-průmyslových prvků, dále je chráněné panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech.  Umístění reklamní plachty na fasádě předmětného objektu významným způsobem narušuje prostředí pražské památkové rezervace i přilehlých kulturních památek. Jedná se o velmi necitlivý a agresivní zásah do interiéru města. Živelné hromadění reklamních ploch bez sjednocujících prvků působí v ulicích s ohledem na svou nejednotnost,  barevné a materiálové provedení velmi chaoticky, bez řádu a systému. Osazením reklamní plachty na fasádě dochází k potlačování a přehlušování i samotného vyznění architektury budov a narušení panoramatu dané lokality. Dle vyhlášky hlavního města Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v  hlavním městě Praze nesmějí stavby a zařízení pro informaci, reklamu a propagaci svým provedením a umístěním porušovat stávající vzhled města a jeho panorama, při větším počtu těchto staveb a zařízení v daném prostoru musí být zajištěn jejich vzájemný soulad a  památkových zónách a rezervacích, v dosahu chráněných památek, se smějí tyto stavby a zařízení umisťovat pouze po posouzení vlivu na jejich okolí. Velkoplošná reklama, osazená na čtyřpodlažní objekt se sedlovou střechou a plastickou bosovanou fasádou, zakrývá podstatnou část jeho fasády. Znehodnocuje tím jeho charakter a architektonický výraz, který je jedním ze základních předmětů plošné památkové ochrany v památkové zóně. Z hlediska památkové péče není tato reklama v samém centru památkové zóny a v těsné blízkosti kulturní památky „areálu pivovaru v Nuslích“ přípustná. Dle čl. 4, písm. c) vyhlášky hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb., o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a určení podmínek jejich ochrany musí veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón, což zmíněná realizace nerespektuje.

Postup odboru památkové péče MHMP:

V průběhu roku 2005 došlo k odstranění velkoplošné reklamní plachty s motivem nového vozu Passat. Při kontrole stavu 15. 12. 2005 byla zdokumentována nová velkoplošná reklamní plachta s logem firmy T-Mobile.