Organizátor

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581 (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž s názvem Praha plná památek (dále jen Soutěž).

Za Organizátora jednají zástupci odboru památkové péče a odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy.

Kontaktní údaje:

  • Adresa: Škodův palác, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
  • E-mail: Barbora.Salonova@cityofprague.cz, Eva.Houdova@cityofprague.cz
  • www: http://pamatky.praha-mesto.cz

Doba trvání Soutěže

Soutěž trvá od 20. 9. 2011 do 30. 11. 2011.

Způsob a podmínky účasti v Soutěži

Soutěž je pořádána v sekcích: mladší žáci – 1. stupeň, starší žáci – 2. stupeň, žáci středních škol. Soutěže se může zúčastnit každý žák či skupina žáků základní a střední školy na území hlavního města Prahy. Skupina soutěžících žáků musí mít dva až čtyři členy. Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci, kteří v době trvání Soutěže zašlou soutěžní práci odpovídající soutěžnímu zadání a označenou nápisem ,,Soutěž – Praha plná památek“ na adresu Organizátora. Soutěžní práce musí dále obsahovat jméno, třídu žáka či žáků a úplnou poštovní adresu školy. Zasláním soutěžní práce každý soutěžící souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a jména školy. Zasláním soutěžní práce každý soutěžící poskytuje Organizátorovi souhlas s jejich nakládáním za účelem další propagace v připravované publikaci a výstavě. Zasláním soutěžní práce každý soutěžící souhlasí s podmínkami Soutěže a závazně prohlašuje, že disponuje autorskými právy k zaslané soutěžní práci.

Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Pravidla Soutěže a výhra

Soutěž spočívá v zaslání soutěžní práce odpovídající soutěžnímu zadání, které je uvedeno v sekci „Projekty, prezentace OPP, soutěže“ na webových stránkách Organizátora. Soutěžící mohou zasílat své soutěžní práce od 20. 9. 2011 do 30. 11. 2011 na adresu Organizátora spolu s uvedením svého jména, třídy a úplné poštovní adresy školy. Soutěžní práce doručené v souladu s Pravidly Soutěže budou posouzeny soutěžní komisí. Jména členů komise budou zveřejněna v sekci „Projekty, prezentace OPP, soutěže“ na webových stránkách Organizátora. Informace o Soutěži získávají ředitelé škol. Po ukončení Soutěže budou zveřejněna jména konkrétních výherců na webových stránkách Organizátora uvedením jména, příjmení žáka a názvu školy. Zaslané soutěžní práce si budou moci žáci vyzvednout do tří měsíců po ukončení plánované výstavy. Kontaktní osobou je v této věci Mgr. Barbora Salonová, Škodův palác, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, místnost 273.

Způsob určení výherce a předání výher

Vyhrát může pouze soutěžící, který zašle soutěžní práci v odpovídajícím zadání a v čase stanoveném Organizátorem. Soutěžní práce doručené v souladu s Pravidly Soutěže budou posouzeny soutěžní komisí. Jména členů komise budou zveřejněna v sekci „Projekty, prezentace OPP, soutěže“ na webových stránkách Organizátora. Ve všech sekcích Soutěže budou vybráni výherci prvního, druhého a třetího místa. Organizátor si dále vyhrazuje možnost ocenit zvláštní cenou mimořádnou soutěžní práci. Výherci budou kontaktováni o své výhře prostřednictvím dopisu a jejich jména budou uveřejněna na webových stránkách Organizátora v průběhu měsíce ledna roku 2012.

Výhra bude soutěžícím předána během slavnostního vyhlášení v únoru roku 2012. Soutěžní práce budou prezentovány v rámci výstavy pořádané Organizátorem. Informace o plánované výstavě budou sděleny během slavnostního ceremoniálu. Zaslané soutěžní práce si budou moci žáci vyzvednout do tří měsíců po ukončení plánované výstavy.

Výhra bude soutěžícím předána během slavnostního vyhlášení v první polovině měsíce února roku 2012. Soutěžní práce budou prezentovány v rámci výstavy pořádané Organizátorem. Informace o plánované výstavě budou sděleny během slavnostního ceremoniálu. Zaslané soutěžní práce si budou moci žáci vyzvednout do tří měsíců po ukončení plánované výstavy.

Všeobecné podmínky

Vstupem do Soutěže se všichni soutěžící zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora.