Téma: Propagace Pražské památkové rezervace jako památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO.
Cíl: Motivace žáků ke vzdělávání a k aktivnímu získávání informací o Pražské památkové rezervaci a památkové péči.
Cílová skupina: Soutěže se může zúčastnit každý žák či skupina žáků základní a střední školy na území hlavního města Prahy. Skupina soutěžících žáků musí mít dva až čtyři členy.
Charakter: Soutěž zaměřená na kreativní přístup a podporu zájmu školáků o historii Prahy s orientací na Pražskou památkovou rezervaci. Motivace dětí a mládeže k procházkám po Praze, k aktivnímu přístupu v poznávání reálií a podpoře trvalých hodnot kulturní historie města.
Soutěž je koncipována tak, aby maximálně rozvíjela kreativitu, fantazii a splnila účel didakticko-poznávací. Žák má v rámci soutěže možnost zaměřit se na místo, které mu je známé a zpracovat soutěžní úkol způsobem, který je mu nejbližší.

Kategorie soutěžících:

 • Mladší žáci – 1. stupeň ZŠ
 • Starší žáci – 2. stupeň ZŠ (nižší stupeň víceletých gymnázií)
 • Žáci středních škol (vyšší stupeň víceletých gymnázií)

Výchozí podklady poskytnuté odborem památkové péče:

 • Mapa Pražské památkové rezervace
 • Informační brožury, DVD

Ustanovení posuzovací komise (poroty) / její složení:

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná CBE, Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Petr Malinský, Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., PhDr. Michael Zachař, Mgr. Jan Kněžínek, Mgr. Lenka Němcová, PhDr. Eva Houdová

Podpora kulturních institucí

Soutěž Praha plná památek je podporována kulturními institucemi, jako je Národní muzeum, Muzeum hl. m. Prahy a Židovské muzeum v Praze. Muzea také přislíbila soutěži přispět hodnotnými dary pro vítěze. Soutěžícím jsou zároveň k dispozici zástupci konkrétních muzeí, kteří mohou poskytnout pomoc při řešení soutěžních úkolů, viz níže kontakty.

Národní muzeum

Nová budova Národního muzea
Mgr. Petra Dolejšková
Vinohradská 1
110 00 Praha 1
petra_dolejskova@nm.cz

Muzeum hlavního města Prahy

Mgr. Ivana Pernicová
Kožná 1
110 00 Praha 1
pernicova@muzeumprahy.cz

Židovské muzeum v Praze - Jewish Museum in Prague

Mgr. Barbora Patočková
U Staré školy 1, 3,
110 00 Praha 1
barbora.patockova@jewishmuseum.cz

POPIS SOUTĚŽNÍCH ÚKOLŮ

Mladší a starší žáci

 • Výroba vlastní mapy Pražské památkové rezervace – vyznačení místa, které soutěžící považují za atraktivní – doplnění např. malými fotografiemi, vlastními nákresy apod. („Nová“ mapa předpokládá, že bude atraktivní pro vrstevníky dětí-autorů.)

Formát nové mapy je libovolný, může se jednat o skládačku, list s upoutávkami, cedulkami apod.

Žáci středních škol

 • Vnímání objektů nacházejících se na území Pražské památkové rezervace a reflexe stavebního vývoje - zamyšlení se nad možnou architektonickou rekonstrukcí stavby. Zakomponování stavby do urbanistického celku a jeho zakreslení do mapy.

PODROBNĚJŠÍ DEFINOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚKOLŮ:

Mladší žáci – hlavní téma: Pražské pohádky a pověsti

Děti si zcela libovolně vyberou některou z mnoha pohádek a pověstí Prahy (Pražské památkové rezervace). Na své samostatně vytvořené mapě Pražské památkové rezervace pak vyznačí objekty a místa, kterých se vyprávění týká. Žáci si také mohou zvolit pověsti o pražských bájných postavách, která obývají historická místa. Pohádku či pověst v krátkém textu „převyprávějí“ a zakreslí do mapy.

Druhou částí úkolu je vymyslet vlastní příběh z historické Prahy, který opět žák vyznačí do mapy. Může se jednat o pohádku, povídku, básničku či jiný slohový útvar. Za inspiraci mohou posloužit domovní znamení, kašny, kandelábry, patníky, ulice, uličky atd.. Mapu doporučujeme doplnit obrázky, či ji jinak vyzdobit.

Starší žáci – hlavní téma: osobnosti, které navštívily Prahu nebo v ní pobývaly (básníci, spisovatelé, malíři apod.)

Stejně jako mladší i starší žáci vytvoří samostatně mapu Pražské památkové rezervace, ve které vyznačí, kterých míst se jejich vyprávění v krátkém textu týká. Základem k vyprávění bude skutečná osobnost, která Prahu navštívila nebo zde bydlela. Žáci uvedou skutečnosti, které se jejího pobytu týkaly.

Ve druhé části úkolu vytvoří fiktivní příběh: např. s kým se zde dotyčná osoba mohla setkat, co v té době spolu řešily nebo za jakým účelem se sešly atd. Opět je vítána ilustrace k příběhu. Výčet osobností záměrně nepřikládáme. Věříme, že tato soutěž pomůže učitelům při výkladu látky pro jednotlivé ročníky.

Žáci středních škol – hlavní téma: Praha zmizelá

Účastníci soutěže budou ve své práci prezentovat jakýkoliv objekt na území Pražské památkové rezervace, který prošel významnou přestavbou. Může se jednat o již neexistující objekt, kde mohou reflektovat následnou změnu terénu a výstavbu objektu nového. Opět začnou použitím mapy Pražské památkové rezervace. Vytvoří svůj vlastní grafický návrh mapy, kde objekt zakreslí a poté libovolným způsobem provedenou prezentaci charakteru stavby, popíší stavební změny, předvedou rozdíly mezi jednotlivými prvky a jejich vysvětlení. Uvedou detaily typu kým a kdy byla stavba provedena, jeho vliv na charakter stavby.

V rámci druhé části úkolu si žáci sami vyberou jakýkoliv objekt Pražské památkové rezervace (může to být například i volná plocha nebo objekt, který rekonstruoval už „někdo před nimi“) a podle svých představ „zrekonstruují“, provedou návrh novostavby atd.. Projekt opět prezentují v širších souvislostech a vyloží, z které doby pochází rekonstrukce, kdo objekt postavil, popíší okolí, doplní pohledy zakreslenými do fotografií místa, pohledy na okolí, vyrobí stylizované projekty, modely apod.. Účelem úkolu je, aby žáci vnesli do projektu co nejvíce své vlastní fantazie a schopností.

Doporučená (nikoliv povinná) témata ke kategorii „Žáci středních škol“:

 • Přestavba historické budovy Národního muzea a diskutovaná přestavba nové budovy (Federálního shromáždění). Možnost navrhnout „vlastní pojetí“ rekonstrukcí, kdy je možné využít informací Národního muzea.
 • Téma Pražské asanace a zničení židovského ghetta na Starém Městě. Při zpracování úkolu Vám jistě vyjde vstříc Židovské muzeum.
 • Zviditelnění Podskalské celnice na Výtoni a úprava okolí v rámci charakteru vltavského nábřeží. Obrátit se můžete na Muzeum hl. m. Prahy.

Soutěžní práce označené heslem Soutěž Praha plná památek zasílejte do 30. 11. 2011 na adresu:

Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Zaslané soutěžní práce si budou moci žáci vyzvednout do tří měsíců po ukončení plánované výstavy. Kontaktní osobou je Mgr. Barbora Salonová, Škodův palác,Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, místnost 273.

Pravidla soutěže naleznete na webových stránkách odboru památkové péče v sekci „Projekty, prezentace OPP, soutěže“.


Fotosoutěž

Souběžně se soutěží Praha plná památek pořádá odbor památkové péče na svých webových stránkách http://pamatky.praha.euFotosoutěž.

Fotosoutěž je poznávací hrou, jejíž účastníci na webových stránkách odboru památkové péče poznávají, jaké památky jsou na vybraných fotografiích zachyceny. Soutěž má vzbudit zájem o objekty nacházející se na území Pražské památkové rezervace a motivovat k jejich navštívení.

Fotosoutěž je určena nejen žákům základních a středních škol, do soutěže se může také zapojit široká veřejnost. Soutěžící jsou rozděleni do kategorií: žák základní školy, žák střední školy a dospělý účastník soutěže. Soutěžící se v době trvání soutěže zaregistruje na webových stránkách odboru památkové péče a odpoví na soutěžní otázky. Žák základní a střední školy se registruje svým jménem, e-mailem, třídou a adresou školy. Dospělý účastník soutěže uvede při registraci své jméno, e-mail a místo bydliště. Soutěže se může zúčastnit každý pouze jednou. V případě nezodpovězení všech otázek bude soutěžící vyřazen.

Pravidla soutěže naleznete na webových stránkách odboru památkové péče v sekci „Projekty, prezentace OPP, soutěže“.

PRAHA PLNÁ PAMÁTEK

SOUTĚŽ PRO ŠKOLY 2011 - HARMONOGRAM

 • 20. září 2011 – vyhlášení soutěže pro školy 2011
 • – vyhlášení fotosoutěže na webových stránkách OPP
 • 10. října 2011 – uzavření přihlášek do soutěže
 • 30. listopadu 2011 – odevzdání soutěžních prací
 • – ukončení fotosoutěže
 • v průběhu prosince 2011 – vyhodnocování odevzdaných prací
 • – vyhodnocování fotosoutěže
 • únor 2012 – vyhlášení vítězných prací
 • ceremoniál (Soutěž Praha plná památek a fotosoutěž)