Předmět grantu: oprava střechy - nová prejzová krytina, laťování, měděné klempířské prvky, hromosvod

Grant: 2 300 000 Kč