Přehled výše uhrazených pokut udělených odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP (OKP) za správní delikty a přestupky na úseku státní památkové péče


 Rok  Celková výše uhrazených pokut
 2006     933 000 Kč
 2007  2 494 000 Kč
 2008  2 174 400 Kč
 2009  3 834 127 Kč
 2010 (od 1. 1. do 31. 7.)  2 064 040 Kč


Do srpna 2008 byla maximální výše pokut 10 000 Kč u fyzických osob,  100 000 Kč u právnických osob. Od srpna 2008 je výše pokuty stanovena jednotně u fyzických i právnických osob do 2 000 000 Kč, u národních kulturních památek 4 000 000 Kč.

Pokuty jsou udělovány vlastníkům, správcům, uživatelům památkově chráněných objektů za provádění jejich úprav bez nebo v rozporu se závazným stanoviskem OKP.