Staroměstská radnice - fasáda - nový stav

Začátkem srpna 2010 byla dokončena obnova fasád Staroměstské radnice. Ta se skládá z několika objektů. Dva z nich, Mikšův dům a dům U Kohouta, byly dokončeny již na podzim roku 2009. Nyní probíhala obnova Nového traktu, Wölflinova domu, domu U Minuty a torza Sprengerova novogotického křídla (dále jen Torzo). Wölflinův dům při věži na jižní straně s hlavním pozdně gotickým vstupním portálem s erby z 60. let 14. století, přilehlý Nový trakt, který vznikl po roce 1338. Jeho přízemní, dnes prosklené arkády, a střední část okna v 1. patře jsou dílem úprav kolem roku 1520. Okno bylo rozšířeno o boční části s goticko-barokní výzdobou v roce 1731. Z této doby jsou i okenní mříže. Erby nad okny 2. patra jsou z let 1476 – 81. Obě průčelí byla upravena do dnešní podoby B. Gruberem v letech 1852 – 54. Po požáru radnice dne 8. května 1945, bylo ponecháno tzv. Torzo, které je jedním travé východního křídla, postaveného po stržení původních staveb v roce 1838 dle projektu Petra Nobileho, přepracovaného v roce 1844 Pavlem Sprengerem.

Obnova a restaurování průčelí tří částí radnice zahrnula také řadu výtvarně i historicky významných prvků z kamene, kovu i štuku. Řada prvků byla vlivem užití nevhodných materiálů a technologií při opravách zejména po poničení radnice v roce 1945, ale i v 70. a 80. letech 20. století, ve špatném stavu. Proto bylo nezbytné mytí a čištění provádět šetrně a ohleduplně. Omítkové plochy byly nejméně dvakrát opatřeny novodobými nátěrovými systémy ředěnými organickými rozpouštědly. Vlivem omezení paropropustnosti došlo ke krakelování omítek, byly nesmáčivé a bylo třeba řešit kompatibilitu s novou úpravou povrchů. Stav ukázal, že jediným východiskem bude narušení a sejmutí vrstvy nátěru i s penetrovanou vrstvou štuku, a po opravě porušených míst provedení nového probarveného štuku dle stavu před použitím nátěrů. Tato úprava zaručuje dlouhodobou životnost i přirozené stárnutí. Kamenné prvky bylo třeba zpevnit na řadě míst, zejména tam, kde docházelo k degradaci pod vrstvami tmelů a plomb provedených na bázi cementu, místy i s železnými armaturami. Míra tmelů a doplňků respektuje stav před rekonstrukcí. Jak ukazují historické fotografie, byly prvky na jižních fasádách prakticky plně domodelovány a doplněny. U Torza bylo naopak třeba zachovat stav dokumentující zničení budovy požárem v roce 1945. Nad renesančním oknem Nového traktu byla štuková, značně narušená a betonem doplněná barokní váza. Bylo třeba provést její kopii. Řada kamenných, dotmelených prvků, byla degradována do té míry, že v místech namáhaných povětrností nelze zajistit již stabilitu rozsáhlých tmelů a bylo nutno přikročit k vložení kamenných plomb. Heraldické prvky jsou polychromované včetně zlacení a stříbření. Byly tak upraveny již při opravě vedené E. Vocelem v letech 1852 – 54. Proto byl tento opakovaně obnovovaný stav respektován. Nápisy nad bočními částmi okna s nápisem Praga Caput Regni byly provedeny na olejovém podkladu na omítce. Byly opakovaně přetírané a obnovované. Nápisy s podkladovými nátěry se odlupovaly od degradovaných omítkových vrstev a bylo nezbytné provést je v kopii.

Staroměstská radnice - fasáda - původní stav   Staroměstská radnice - fasáda - nový stav