MHMP OKP pravidelně sleduje a kontroluje situaci na památkově chráněných územích. V letech 2008 a 2009 prováděl MHMP OKP kontrolní akce v ulicích Nerudova a Mostecká.

Na základě pořízené fotodokumentace a zjištěných skutečností MHMP OKP prověřuje spisovou evidenci vedenou v souvislosti s jednotlivými nemovitostmi a případné zjištěné nedostatky (ve smyslu nepovolené instalace) řeší právníci odboru. Nejprve MHMP OKP vyzve vlastníky nemovitostí, aby zjednali nápravu ve stanovené lhůtě. Také z tohoto důvodu mnohdy není nutné zahajovat sankční správní řízení a odčerpávat tak finanční prostředky, které je možno vhodně investovat do obnovy předmětných objektů.

Nedojde-li ke zjednání nápravy, postupuje MHMP OKP následujícím způsobem. V případě nemovitostí, které jsou kulturní památkou, nejprve MHMP OKP zahajuje řízení o uložení opatření (§ 10 památkového zákona). V rámci tohoto řízení MHMP OKP vlastníkovi uloží opatření nezbytná k zajištění náležité péče o kulturní památku, tedy v případě umístění reklamních zařízení je to povinnost je odstranit. K tomu MHMP OKP stanoví vlastníkovi přiměřenou lhůtu. Zákon o památkové péči dává možnost vést i řízení o uložení sankce. Obě zmíněná řízení mohou být vedena současně. V případě nemovitostí situovaných na památkově chráněných územích, které nejsou kulturní památkou, může MHMP OKP pouze vést řízení o uložení sankce, možnost nařídit odstranění instalovaných reklamních zařízení nemá.

V ulici Nerudova bylo vedeno celkem 12 správních řízení. Nápravy (odstranění nepovolených reklamních zařízení) bylo dosaženo celkem v 10 případech.

V ulici Mostecká bylo vedeno celkem 17 správních řízení. Nápravy (odstranění nepovolených reklamních zařízení) bylo dosaženo celkem ve 12 případech, v 5 případech nebylo řízení s odpovědnými subjekty dosud ukončeno pravomocným rozhodnutím. 

I přestože je regulace reklamy na budovách nejen po právní stránce velmi složitá, snaží se MHMP OKP pravidelnými kontrolami dosáhnout optimálního stavu a jak vyplývá z výše uvedeného, nápravy stavu se daří docílit.


Příklady:

Mostecká č. p. 49

Mostecká č. p. 279