OKP eviduje za rok 2008 celkem 7604 spisů oddělení památové péče MHMP-OKP  
Z toho referenti oddělení památkové péče zpracovali celkem   

 7201 žádostí

 Právníci oddělení památkové péče zpracovali celkem    403 spisů

 

Žádosti  Počet žádostí:
ochranném pásmu   

1709 žádostí

mimoochranném pásmu   

1101 žádostí

Pražské památkové rezervaci    - celkem

2342 žádostí

Malá Strana   

342 žádostí

Staré Město   

789  žádostí

Nové Město   

1087 žádostí

Josefov   

68  žádostí

Vyšehrad   

56 žádostí

Pražské památkové zóně    - celkem

2877 žádostí

Vinohrady  

615 žádostí

Žižkov  

341 žádostí

Vršovice   

267 žádostí

 Nusle   

220 žádostí

Karlín   

158 žádostí

 Dejvice   

195 žádostí

Bubeneč   

241 žádostí

Holešovice  

403 žádostí

Smíchov  

359 žádostí

Střešovice  

78 žádostí

 

Přijaté žádosti dle specializovaných územních pracovišť  
 SUP 1 – specializované území – oblast 1 1613 žádostí
 SUP 2 – specializované území – oblast 2 1481 žádostí
 SUP 3 – specializované území – oblast 3 604 žádostí
 SUP 4    - specializované území – oblast 4  1319 žádostí
 SUP 6 – specializované území – oblast restaurování 140 žádostí
 SUP 7 - specializované území  - oblast archeologie    1384 žádostí

 

Množství žádostí, týkající se:  
 Nemovitých kulturních památek    1018 žádostí
 Národních kulturních památek    75 žádostí
 Prohlášení věci či objektu za kulturní památku    74 žádostí
 Odvolání proti rozhodnutí OKP    51 podání
 Mimoodvolacího řízení    6 podání

 Petice 

1 podání
 Stížností    20 podání
 Žádostí dle z. 106/1999 Sb. o volném přístupu k informacím    15 podání
 Účastenství dle z. 114/1992 Sb.  9 podání
 Městského okruhu 11 podání
Územního plánu 35 podání

 

dne 1.3.2009
Zpracovala: Jitka Kyseláková