Vršovický zámeček

 

Generální projektant:

Masák & Partner s.r.o., Gogolova 228/8, 110 00 Prague 1, Czech Republic

Adresa:

Stará vršovická radnice, ul. Moskevská 12/21, Praha 10

Dokumentace:

Projekt pro stavební povolení / změnu stavby před dokončením „Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovický zámeček“ dokončen začátkem března 2007-04-27

Popis záměru:

Záměrem vlastníka objektu (Magistrát hl. M. Prahy) bylo provést rekonstrukci a revitalizaci areálu Vršovického zámečku – Moskevská ul. 120/21, Praha 10. Areál bude transformován na hotel s veřejným vybavením a především s reprezentativní svatební síní umístěnou v přízemí objektu. Pod stávající jižní terasou dojde k vytvoření nového podzemního objektu, ve kterém bude pro veřejnost umístěn fitness, bar a malý bazén se saunou. Podél ulice Moskevská budou přestavěny a rozšířeny stávající obchůdky. Celý jižní svah před zámečkem a severní dvůr bude revitalizován a nově ozeleněn. V parku se objeví nový prvek altánku u Moskevské ulice vznikne krytá kolonáda s pítkem.

Celá investice je prováděna jako tzv. PP projekt, kdy dochází ke spojení státních a soukromých investic a vše probíhá pod dozorem městské části. Na projekt byla vypsána soutěž, kterou vyhrál soukromý investor Vršovický zámeček a.s. s projektem zpracovaným firmou Masák a Partner s.r.o.

 

Vršovický zámeček - fasáda  Vršovický zámeček - jižní fasáda    Vršovický zámeček - parter   Vršovický zámeček - východní křídloRekonstrukce a dostavba areálu Vršovický zámeček - západní křídlo

 

Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovický zámeček  Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovický zámeček  Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovický zámeček   Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovický zámeček  Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovický zámeček    Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovický zámeček

 

 

Historický vývoj stavby:

Původ objektu zámečku sahá do roku 1843, kdy si ho nechal vybudoval italský obchodník G. Rangheri. Zámeček , rodinné sídlo, byl postaven na místě bývalé vinice spojením dvou mírně odlišných staveb, snad původně určených pro manufakturu. Z té doby pochází i základ pseudorenesanční fasády spojující obě části.

Terasa nad ulicí Moskevskou, na níž zámeček stojí, byla vždy překážkou volného přístupu k hlavnímu průčelí. Pohodlný přístup byl možný jen ze severu nebo z boků stavby. To se zřejmě odrazilo v chybějícím, centrálně umístěném, hlavním vchodu na jižním průčelí. (Pozn. z hlediska historicko-typologického principu by takový vstup byl logický) Hlavními vstupy tak vždy byly dva samostatné vchody  po stranách hlavní osy. Přístupová cesta vedla vzhledem k výškovému rozdílu zezadu od hrany sadů. Později bylo sice vybudováno na jižní svah terénní schodiště vedoucí na terasu před průčelí, vzhledem ke strmosti svahu však byla delší cesta používanější.

V 80tých letech 19. století stavba připadla do správy obce. Ve 20. století  prošla stavba razantní proměnou interiérů vyplývající z proměny účelu – objekt začal sloužit pro potřeby radnice a to včetně oddacího sálu. Ten byl původně v prvním patře. Razantním zásahem bylo též vestavění plynové kotelny. U paty svahu na němž budova stojí byla v polovině minulého století vybudována řada krámků a provozoven.

Současný stav:

Od konce 80tých let minulého století již stavba nebyla využívána, sloužila jen jako skladiště. Postupná degradace konstrukce stavby vyplývá jak ze stáří stavby tak ze zanedbání údržby v posledních padesáti letech.  Na vnitřních konstrukcích a na zdivu je znát vliv zatékání dešťové vody, krov je napadaný dřevokaznými houbami. Okna jsou částečně zazděna jako ochrana proti vandalům, zbytek je osazen novými dřevěnými okny, která pocházejí z 80. let.

Novostavba:

Navrhované řešení vychází z principů historických a stávajících. Návrh chce především uchovat stavbu jako jasnou stopu původního jádra obce, tedy jako přirozené významové centrum. Náplň stavby se jen mírně upravuje potřebám doby a současným podmínkám. Stavbu takového významu nelze vnímat bez vazeb na okolí, proto je součástí projektu i úprava zástavby podél hlavní třídy, nové řešení svahu, úprava přiléhajícího  uličního i parkového parteru.

Vlastní stavba bude v závislosti na symetrickém jižním průčelí symetricky doplněna o křídla. Nové boční vstupy do objektu budou navazovat  na ponechané přístupové cesty. Boční propojení s terasou pak umožní přímou návaznost parku na objekt  Se záměrem posílení komunikačních vazeb byly upraveny i spodní stavby areálu, jimiž jsou komerční objekty u Moskevské ulice. Přidání kryté pasáže má doplnit obraz městského parteru o zvláštní prvek podtrhující význam místa. Propojení stavby s ulicí Moskevskou schodištěm zůstává v principu zachováno, schodiště však bude kryté, povede přímo do objektu zámečku  a bude připojovat nový článek  - objekt vsazený do svahu před zámečkem. Ten zároveň svojí symetrií posílí významové působení původní stavby.

Dopravní spojení zámečku vychází z původního řešení. Cesta k zámečku umožní příjezd osobních vozidel i autobusů. Osobní vozy mohou navíc i projíždět nebo se obracet před svatební síní.

 

Objekt A

Historická budova Vršovického zámečku bude transformována na hotel, který bude těsně provázán se svatební síní a proto bude nabízet i prostory pro pořádání hostin a velkých rautů. Součástí hotelu bude i konferenční sále, který bude možno užívat jako restauraci.

S ohledem na památkovou ochranu objektu byl zvolen následující přístup, který minimalizuje zásahy do původního obrazu stavby a nové části podřizuje historickému vnímání.

Návrh počítá s maximálním zachováním původních detailů nejen na průčelí ale i na  bočních a zadních fasádách. Vzhledem k dispozičním změnám budou zachované fasády doplněny o další prvky – a to nově koncipované vstupy do objektu.  Na průčelí – jižní fasádě bude vytvořen slavnostní vstup do svatební síně. Tato brána je situována do osy průčelí pod stávající balkon. Vstup bude formován jako klasická brána jak tvarem tak i materiálem. Na ostění se uplatní plasticky tvarovaný broušený beton, dveře budou dřevěné s masivním kováním. Dalším, již méně nápadným zásahem budou dveře spojující spodní patro restaurace s terasou. Tento úzký průchod bude vytvořen v prostoru jednoho ze stávajících oken při zachování šířky ostění. Dveře budou opět dřevěné s masivním kováním.

Z kapacitních důvodů byla hmota objektu doplněna – západní stávající křídlo bylo rozšířeno, na východě bude vybudováno křídlo nové. Výsledná západní fasáda vznikne doplněním stávající fasády o rozšířenou část nového křídla. Bude se zde tedy stýkat původní fasáda s fasádou novou. Forma nové části vychází  inspiračně z původní fasády.  Principem je tedy plynulá návaznost a podřízení nově doplněných detailů původním. Východní fasáda je vytvářena podle stejného principu jako západní, tedy minimální zásahy do původní části (zde reprezentované čtyřmi dveřmi vsazenými místo oken pro propojení horního patra restaurace z horní terasou předsazenými kamennými stupni ). Fasáda nového východního křídla bude též inspiračně vycházet z původní fasády. Výrazným novotvarem  budou dvě široká klenbová okna v přízemí křídla. Tento prvek se symetricky zopakuje i na vnitřní dvorní fasádě křídla.

 

Objekt B

Pod jižní terasou u zámečku vznikne nový objekt, který bude zapuštěn do svahu. V tomto svahu bude umístěno fitness, bar a bazén. Tento objekt by měl sloužit blízké veřejnosti a kromě toho je přímo propojen s hlavní budovou zámečku. Účel objektu (relaxace) se propisuje i do lázeňského charakteru vnějšího pláště, kterému vzhledem k terénní situaci dominuje jižní průčelí. Tuto stěnu tvoří skleněný, jemně a pravidelně členěný plášť sestavený v rytmu dřevěných sloupků a příčlí. Stěna evokuje svou jemností a transparentností dojem oranžérie nebo lázeňského domu. 

Střecha objektu B je zároveň terasou před hotelem.  Zábradlí terasy je tak zároveň atikou stavby. Prostá zdobnost masivního zábradlí je převzata z původního zábradlí stávající terasy vedle objektu. Terasa je v místě před svatebním sálem rozšířena kvůli snadnějšímu otáčení vozů. Toto rozšíření umožňuje vytvořit zastřešený prostor vstupu do objektu B. Dojem z tohoto vstupu umocňují profilované sloupy s opláštěním bronzem nebo patinovanou mědí a široké kamenné schodiště lemované tenkým kovovým zábradlím.

 

Objekt C

Řada objektů u Moskevské ulice určených pro komerční využití, lemuje patu svahu a je ve své transparentnosti,  jednoduchosti a lehkosti řešena ve stejném duchu jako objekt B. I zde se objevuje motiv profilovaných kovových sloupů zde nesoucích ploché zatravněné střechy. Jemně členěné pláště pavilonů, které odkazují na jednotnost s objektem B, jsou vyváženy razantními masivními nárožími. Prostorem za pavilony prochází částečně krytá pasáž – luxusní veřejná komunikace krytá skleněnou střechou. Pasáž končí rampou vedoucí na úroveň příjezdové komunikace k hotelu.

 

Ostatní

Areál hotelu je zasazen na kraj městského parku. Některé drobné stavby areálu jsou tak zároveň součástí parku, jeho obohacením. Kromě úprav přiléhajících cest, opěrných zídek a dalších je to zejména kruhový altán postavený na ploše zachované horní terasy. Malá ale zdobná stavba se bude svým tvaroslovím hlásit k jednotnému výrazu areálu. Dřevěnou kopuli ponesou stejné profilované sloupy, které jsou užity u střechy nad hlavním vchodem, u průčelí objektu B i u spodních pavilonů C.

Povrch nových opěrných stěn ať před či za objektem hotelu je stejný; tvoří ho plochy pemrlovaného  betonu  zdobeného vkládanými kovovými ( měděnými či bronzovými ) trny. Na vyšších opěrných stěnách budou trny sloužit pro uchycení závěsů pro popínavé rostliny.

Barevné řešení bude vycházet z podrobného barevného průzkumu  na stávajícím objektu. Určenému odstínu se přizpůsobí  nově dostavované části objektu A i objektů B a C.