JEDNOLETÉ I VÍCELETÉ GRANTY:15.6.2010   
V RHMP schválení Vyhlášení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2011 s termínem uzávěrky k 8. 9. 2010.

do 30.6.2010   
Zveřejnění Vyhlášení grantů v roce 2011 na webových stránkách města a v tisku.

do 7.9.2010   
Konzultace pro žadatele o grant na OKP MHMP.

8.9.2010   
Uzávěrka příjmu žádostí o jednoleté i víceleté granty.

do 22.9.2010   
OKP MHMP předá žádosti o víceletý grant odborníkům na ekonomiku/auditorům, kteří posoudí přiměřenost a reálnost předkládaného rozpočtu a dosavadní hospodaření žadatele. Písemné stanovisko o přiměřenosti a reálnosti rozpočtu žádostí o víceletý grant předloží OKP MHMP spolu s grantovými žádostmi členům Grantové komise.

do 7.10.2010   
V OKP MHMP evidence přijatých žádostí v rámci jednotlivých skupin a oborů, vložení všech údajů do programu Granty, posouzení všech žádostí z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí, vytvoření seznamu přijatých žádostí rozděleného dle skupin a oborů, zpracování návrhů na vyřazení žádostí nesplňujících formální náležitosti.

do 11.10.2010   
První jednání Grantové komise – schválení jednacího řádu, harmonogramu činnosti, schválení seznamu expertních hodnotitelů, převzetí základního seznamu všech přijatých žádostí, Grantová komise vezme na vědomí seznam žádostí a žadatelů, kteří nesplnili formální náležitosti.

do 18.10.2010   
Druhé jednání Grantové komise – zpřístupnění všech žádostí všem členům Grantové komise, rozdělení všech projektů konkrétním expertním hodnotitelům, následně zpřístupnění přidělených žádostí expertním hodnotitelům, které budou projekty posuzovat.

do 27.10.2010   
V OKP MHMP přiřazení anotací a historie v minulosti získaných podpor od HMP k projektům, případně další informace k jednání Grantové komise k návrhům na udělení grantů, v seznamu všech žádostí o grant.

do 9.11.2010   
První kolo hodnocení Grantové komise – bodování každého projektu, vytvoření pořadí projektů v jednotlivých skupinách a oborech.

do 19.11. 2010   
Druhé kolo hodnocení Grantové komise – navržení výše grantu těm projektům, které získaly potřebný počet bodů nad určenou bodovou hranicí.

24. 11. 2010   
Jednání Výboru - projednání návrhu Grantové komise na udělení jednoletých a víceletých grantů .

1. 12. 2010   
Odevzdání TISKU do kanceláře OVO pro Radu HMP.

7.12. 2010   
V RHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů do 200.000 Kč.

16.12. 2010   
V ZHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů (nad 200.000 Kč) a víceletých grantů.

17.12. 2010   
Zveřejnění výsledků grantového řízení.

do 20. 1. 2011   
OKP MHMP - vyhotovení grantových smluv schválených RHMP.

do 31. 1. 2011   
OKP MHMP - vyhotovení grantových smluv schválených ZHMP.

 

Následně opatření smluv doložkou dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu r. 2011 OKP MHMP provádí kontrolu realizace projektů včetně průběžné kontroly čerpání poskytnutých veřejných finančních prostředků.

OFK MHMP (odbor finanční kontroly MHMP) provádí následnou kontrolu způsobu čerpání poskytnutých veřejných finančních podpor – grantů.

OKP MHMP zpracovává vyhodnocení průběžných ročních a závěrečných zpráv o poskytnutých veřejných finančních podporách – grantech.