Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy aktualizoval odborný materiál pro posuzování restauračních zahrádek v památkově chráněném území hlavního města Prahy. Příručka byla vypracována v zájmu kultivace veřejného prostoru v památkově chráněném území, pro zvýšení povědomí širší veřejnosti o této problematice a také pro větší transparentnost procesu posuzování nových zahrádek na Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Příručka je podkladem pro rozhodování Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, pro posuzování souladu navrhované restaurační zahrádky s požadavky vyplývajícími z právních předpisů účinných na úseku státní památkové péče v hl. m. Praze.  

Příručka ke stažení:
Restaurační zahrádky v památkově chráněném území hlavního města Prahy