Popis objektu:
Řadový bytový dům se secesní uliční fasádou byl postaven kolem roku 1909. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a tvoří nedílnou součást urbanistického řešení dané lokality.  Památková hodnota tohoto objektu spočívá v jeho dochovaném architektonickém  a výtvarném pojednání a zároveň v jeho sourodém začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a počátku 20. století. Z hlediska památkové péče má fasáda s dochovanými architektonickými detaily dokumentární vypovídací hodnotu, která dokládá uměleckou a řemeslnou zručnost tehdejší společnosti. Objekt se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice a předmětem ochrany jsou v tomto případě charakter, architektura objektu a jeho exteriér včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků uličního průčelí.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla provedena oprava a nátěr uliční fasády včetně revitalizace otvorových výplní. Provedenými pracemi byl obnoven autentický vzhled uličního průčelí předmětného domu a zároveň tím došlo k  estetickému a funkčnímu zhodnocení daného objektu. Uliční průčelí v původní barevnosti a plasticitě se zároveň podílí na vytváření charakteristického prostředí  a atmosféry dotčené památkové zóny.