Popis úprav:
V roce 2016 až 2017 byla provedena oprava barokního opevnění v rozsahu bastionu č. XIII a XIV a jejich společné kurtiny, současně s úpravou navazujícího terénu. V rámci výstavby tunelového komplexu Blanka zde byl zrealizován nový park, který je ze tří stran lemován právě tímto barokním opevněním.

Bastiony č. XIII (sv. Benedikt) a XIV (sv. Václav) jsou součástí nemovité kulturní památky barokního opevnění Malé Strany a Hradčan, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 44513/1-482. Barokní opevnění bylo budováno s nestejnou intenzitou od počátku třicetileté války téměř 100 let, jedná se o vzácně dochovaný celek barokní pevnostní soustavy. Bastion č. XIV je zachován pod úrovní stávajícího terénu, nad ním je zachován torzovitě. Kurtina včetně bastionu č. XIII jsou zachovány do dnešní doby s novodobějšími zásahy spočívajícími v omítnutí cihelného líce cementovou omítkou. V současné době je hradební zeď v dotčeném úseku koncipována jako taras držící svah směrem od Pražského hradu, kdy mezi kamennými břity nároží je vystavěné mírně ustupující cihlové zdivo, kterým je obložena kamenná zeď z opuky. Zeď je shora zakončena kamennými oblouny mírně přesahujícími rovinu zkoseného cihlového zdiva.

Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce (zdivo), ale i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové. 

Degradace barokního opevnění byla způsobená kombinací klimatických a vegetativních vlivů. Práce spočívali v celkové rekonstrukci bastionů následované úpravou terénu přiléhajícího ke koruně zdiva hradeb včetně úprav spojených s izolací celé vrstvy nad historickou kamennou výplní hradeb. Bastion začal být rozebírán ve snížené části  a dle zjištění o stavu zdiva pod stávajícím viditelným nánosem bylo rozhodnuto o dalším postupu prací. Došlo k výměně degradovaných částí zdiva, v části opevnění k omítnutí cihelného líce, a k restaurování kamenických součástí hradby (oblounová římsa, nároží), včetně náhrady novými kamennými prvky.

Provedené práce přispěly k zachování barokního opevnění, které bylo dlouho skryto před zraky veřejnosti za oplocením. Díky této úpravě došlo také k estetickému zhodnocení nového parku mezi budovou Ministerstva kultury a ulicí U Prašného mostu.