Popis objektu:
Řadový bytový dům se secesní uliční fasádou byl postaven v roce 1899. Památková hodnota objektu spočívá především v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a zároveň v dochovaném architektonickém ztvárnění exteriérů a komponentů veřejnosti přístupných vnitřních prostor dokumentujícím výtvarné cítění a řemeslné dovednosti své doby. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.
Objekt se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, kde předmětem památkové ochrany je charakter, architektura objektů, jejich exteriér, veřejný interiér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníků objektu byla provedena v souvislosti s přestavbou objektu i oprava a nátěr uliční fasády a repase špaletových oken v dotčené fasádě. Barevnost fasády i otvorových výplní byla provedena na základě sondážního průzkumu. Provedenými pracemi došlo k funkčnímu, technickému a také k estetickému zhodnocení předmětného domu. Obnova uliční fasády je zároveň přínosem pro vzhled dotčeného uličního interiéru v dané lokalitě.