Soubor Děkanství v Uhříněvsi tvoří hlavní budova, hospodářské stavby, stodola, ohradní zdi (se vstupy a brankami), zahrada a dvůr. Areál se nachází při západní straně náměstí Bratří Jandusů. První zmínky o kostele a faře v Uhříněvsi pocházejí ze 14. století. Roku 1717 byla postavena nová zděná fara. Mapa stabilního katastru z r. 1841 zachycuje vedle hlavní budovy fary i zahradu se zástavbou půdorysně v zásadě shodnou s dosud dochovanou stodolou a objekty na jih od hlavní budovy děkanství. V roce 1913 byla na místě zbořené fary postavena nová budova děkanství podle projektu architekta Rudolfa Stockara z Bernkopfa. Stavbu provedl stavitel Alois Jenšovský. Jižně od hlavní budovy jsou na protáhlém dvoukřídlém půdorysu ve tvaru písmene L situovány kolem obdélného dvorku přízemní hospodářské objekty - pravděpodobně bývalé chlévy a kolny.  Do náměstí se obrací štítové průčelí se dvěma zamřížovanými okenními otvory v přízemí a dvěma drobnými okénky ve štítu. Boční průčelí jsou zakončena fabionovou římsou. Střecha je sedlová v západním křídle směrem do dvora osazen vikýř.

Hospodářské objekty jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu, zejména krovy a dřevěné stropy byly destruovány vlivem dlouhodobého zatékání. Jednotlivé konstrukční prvky byly značně zeslabené hnilobou a dřevokaznými škůdci, pozednice byly vytočené, některé krokve byly provizorně příložkované a některé zcela chyběly. Jako střešní krytina byly použity betonové a pálené tašky různých typů, které byly z velké části dožilé. Zdivo vykazuje trhliny.
Předložený návrh počítal se statickým zajištěním hospodářského objektu. Práce zahrnovaly rozebrání střechy a krovu hospodářské budovy, odstranění dřevěného stropu nad stávajícím skladem, vyčištění stropu nad klenbami, opravu zdiva a podokapní římsy, provedení železobetonového věnce, montáž nového dřevěného vaznicového krovu (konstrukce a průřezy dle statického návrhu), zachování stejného sklonu a výšky jako stávající krov, montáž pojistné hydroizolační fólie pod kontralatě, provedení repliky shozového vikýře vč. prkenných dveří, opravu okna v severním štítu, pokrytí střechy pálenou střešní krytinou bobrovkou, montáž klempířských prvků z pozinkovaného plechu a sanaci trhlin ve zdivu. Stavební úpravy byly prováděny tak, aby zásahy do historických konstrukcí byly minimalizovány, neboť tyto konstrukce tvoří podstatu památky a mají nenahraditelnou památkovou a vypovídací hodnotu. Provedené práce přispěly ke zlepšení stavebnětechnického stavu interiéru a exteriéru budovy, k jejímu funkčnímu i estetickému zhodnocení a jejich provedení umožnilo návrat k autentickému vzhledu. Provedenými pracemi došlo k uchování památkové a vypovídací hodnoty dotčeného objektu.

Statické zajištění objektu bylo provedeno za finanční podpory - grantu hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů (více zde).