Popis objektu:
Dotčený pozemek je součástí areálu strašnického krematoria. Jedná se o první krematorium postavené v Praze, které bylo zbudováno v letech 1929–1930. Je to monumentální krychlová stavba v konstruktivistickém stylu se širokým sloupovým portikem přecházejícím do pilířové arkády, ve které jsou umístěny urny. Arkáda se dvakrát pravoúhle lomí a vytváří tak před krematoriem částečně uzavřené prostranství, v jehož středu je umístěna kašna.
Čestné pohřebiště obětí hrdinů II. odboje jesoučástí nástupní plochy před vlastním objektem krematoria v prostoru nádvoří stěn kolumbária s kolonádami. Nachází se vpravo a je tvořeno čtvercovou travnatou plochou se čtyřmi smutečními vrbami a ve středu plochy je umístěna socha Smutné jaro od J. Wagnera z roku 1942 s pamětní deskou označující pohřebiště a připomínající 2 154 obětí, které nacisté zabili na Pankráci, na střelnici v Kobylisích a v táboře Hradištko.

Parcela č. 4018/1 je součástí areálu strašnického krematoria, který nemovitou kulturní památkou a je v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze. Předmětem památkové ochrany této kulturní památky je objekt jako celek, zejména jeho architektonická kompozice, funerální architektura, včetně vegetační složky, veškeré autentické historické konstrukce, prvky a detaily, v tomto konkrétním případě socha Smutné jaro, a její okolí.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost příspěvkové organizace Pohřebního ústavu hlavního města Prahy byla provedena revitalizace prostoru čestného pohřebiště hrdinů II. odboje v pravé části před strašnickým krematoriem. Socha Smutné jaro byla demontována a odvezena do ateliéru za účelem očištění, doplnění prasklin a trhlin epoxidovým tmelem, probarvení do podoby bronzu a zakonzervování povrchu včelím voskem. Dále bylo provedeno omytí pískovcové nápisové desky a soklu. Poté byla socha opětovné sestavena a umístěna na upravené stanoviště.Zároveň proběhly následující úpravy prostoru čestného pohřebiště: obnova nátěru věčných ohňů, sejmutí vrchní vrstvy zeminy s travním porostem, odstranění betonové a pískovcové dlažby pod podstavcem, rozšíření přístupu k soše Smutné jaro s pokládkou žulové dlažby, provedení černé zrcadlové plochy ve dlažbě, osazení bronzového pásu s nápisem „ČESTNÉ POHŘEBIŠTĚ HRDINŮ II. ODBOJE“, zasazeného  do dlažby v místě stávajícího obrubníku. Za 4 ks dřevin ve špatném zdravotním stavu byly vysazeny 4 ks převislého kultivaru smuteční vrby, které jsou vhodným doplněním dotčeného pietního místa. Okolo zadlážděné plochy se sochou byl travní porost obnoven pokládkou travního koberce. Provedené úpravy jsou nepochybně přínosem pro dotčený areál kulturní památky a jsou důstojným místem pro uctění památky hrdinů II. odboje.