Popis objektu:
Dotčená čtyřkřídlá školní budova byla postavena podle návrhu význačného architekta a stavitele Aloise Špalka v roce 1911. Hlavní uliční (jižní) křídlo se dvěma krajními mělkými rizality je čtyřpodlažní, boční (západní) křídlo objektu je třípodlažní a spolu s budovou tělocvičny (východní křídlo) a přízemním severním křídlem uzavírají zhruba čtvercový vnitřní dvůr. Za přízemním křídlem je ve dvoře situována terasovitá zahrada. K západnímu bočnímu křídlu byla ze západu přistavena novodobá jednopodlažní dvorní přístavba (z roku 1997). Tento hodnotný objekt je dokladem rané etapy slohového vývoje díla architekta Aloise Špalka a významným projevem architektonické moderny.|
Památková hodnota dotčeného objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a výtvarném pojetí celku i detailu, a zároveň v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury tradiční blokové zástavby Žižkova, vzniklé na přelomu 19. a 20. století.

Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 100805 a je v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice,  prohlášené vyhláškou  hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Předmětem ochrany této kulturní památky je objekt jako celek, včetně autentických nosných i nenosných konstrukcí, v daném případě barevnost fasády,  klempířských prvků a prvky z umělého kamene.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníků objektu byla provedena rekonstrukce uliční fasády spočívající v opravě nesoudržných omítek, očištění soklu a vstupního portálu z umělého kamene, doplnění chybějících částí ve stejném materiálu, provedení fasádního nátěru ve světle okrovém barevném odstínu a nátěru klempířských prvků. Rekonstrukcí uliční fasády byl obnoven autentický vzhled uličního průčelí této kulturní památky a zároveň byl provedenými pracemi esteticky zhodnocen nejen tento objekt, ale i dotčený uliční interiér.