Popis:
V letech 1924-25 byl ve svažitém terénu mezi Ruskou a Bulharskou ulicí vybudován blok osmnácti čtyřpodlažních domů pro státní zaměstnance. Autorem byl F. A. Libra. Tento první pražský pokus o otevřený blok představuje ojedinělý prostorový přechod mezi volněji zastavěnou vilovou čtvrtí a hustou městskou zástavbu. Do rozlehlého dvora uprostřed bloku je umístěn společný sad s dětským hřištěm, od domů oddělený malými dvorky. Dovnitř bloku jsou situovány i kryté terasy. V bloku se nacházelo 230 dvou a třípokojových bytů. Projekt obytného vršovického bloku představoval příklad levného a zároveň důstojného bydlení. O jeho nadčasovosti svědčí i to, že byl v roce 1940 (tedy 15 let po postavení) prezentován na celostátní výstavě Za novou architekturu. Z architektonického hlediska je zároveň cenný svou úlohou při hledání nových dispozičních řešení. Blok domů je situován na území památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice a prohlášením Ministerstva kultury byl pro své historické, architektonické a urbanistické kvality prohlášen za nemovitou kulturní památku.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Památková hodnota objektu spočívá především v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí, v dochované podobě fasád, v dochovaném autentickém veřejném interiéru. Dům je příkladem architektury charakteristické svojí jednoduchostí a čistotou tvarů, s pásy balkonů, režného zdiva, atik, zapuštěných lodžií. Objekt je mimořádně kvalitní jak po stránce typologické, tak architektonické, je mimořádným příkladem a významným dobovým dokladem puristické architektury dvacátých let 20. století nejen po stránce slohové a urbanistické, ale jako doklad trendů hledání nových dispozičních řešení a funkčnosti architektury. Při opravě pláště dotčeného domu bylo pro zachování jeho autentického dobového vzhledu a rázu nejvhodnější obnovit původní materiálové řešení z důvodu zachování celistvého výrazu fasády. Fasády v původním architektonickém detailu, řemeslném provedení a barevnosti mají pro vzhled stavby a pro uchování neporušeného průčelí velký význam. Oprava fasády objektu spočívala v opravě základních ploch fasád jejich vyčistěním, doplněním narušených částí materiálem shodného složení a nátěru. Barevnost má značný podíl na celkovém výrazu objektu, jde o doklad dobového estetického cítění a vysoké kvality tehdejší uměleckořemeslné práce. Proto bylo navrženo barevné řešení, které odpovídalo dobovému architektonickému řešení barevnosti fasád. Provedené udržovací práce přispěly ke zlepšení stavebnětechnického stavu budovy, k jejímu funkčnímu i estetickému zhodnocení a jejich provedení umožnilo návrat k autentickému vzhledu dotčeného pohledově exponovaného objektu. Provedenými pracemi došlo k uchování památkové a vypovídací hodnoty dotčeného objektu.

Obnova uličních fasád byla provedena za finanční podpory - grantu hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů (více zde).