Popis objektu:
Rohový činžovní dům o 4 nadzemních podlažích s dobovou fasádou byl postaven kolem roku 1910. Fasády parteru jsou členěny mělkou bosáží a ukončeny kordonovou římsou. Fasády vyšších pater jsou hladké, členěné průběžnou parapetní římsou ve 2. a 4. NP, výraznou patrovou římsou mezi 3. a 4. NP a jsou ukončené korunní římsou. Nároží objektu ve 4. NP je lemováno čtveřicí pilastrů. Okna jsou orámována šambránami, okna ve 2. NP mají nadokenní římsy. Z hlediska památkové péče mají fasády s dochovanými architektonickými detaily dokumentární a vypovídací hodnotu, která dokládá uměleckou a řemeslnou zručnost tehdejší společnosti. Památková hodnota tohoto objektu spočívá rovněž v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku.  
Objekt se nachází v památkové zóně Nusle, kde předmětem památkové ochrany jsou charakter, architektura objektů, jejich exteriér, veřejný interiér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost správce objektu byla provedena oprava a nátěr fasád v barevnosti vycházející ze sondážního průzkumu. Zároveň byly vyměněny klempířské prvky za nové z titanzinkového plechu. Provedenými pracemi došlo k funkčnímu, technickému a také k estetickému zhodnocení předmětného domu. Obnova pohledově exponované uliční fasády, zkoseného nároží a štítové stěny je rovněž přínosem pro vzhled dotčeného uličního interiéru.