Popis objektu:
Nárožní dům s výraznými prvky neorenesance pochází z konce 19. století a nachází se v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a zároveň v jeho začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality. Uliční fasáda je horizontálně členěná dvěma profilovanými kordonovými římsami, nároží je zvýrazněno rizalitem s atikovým štítem se zaoblenou korunní římsou, v nárožních pozicích pilastry se zdobnými hlavicemi, štukovou výzdobou (nadokenní římsy a přímé podokenní římsy se štukovými prvky), bosáží a šambránami. Hodnota fasád spočívá zejména v architektonickém a materiálovém ztvárnění a v dochovaných řemeslných prvcích a detailech.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla realizována obnova uličních fasád. Byla provedena oprava a doplnění nesoudržných a chybějících omítek a štukových prvků fasád, oprava říms atik, doplnění chybějících prejzů, oprava a doplnění chybějících klempířských prvků  a poté nátěr v monochromatickém provedení v barevnosti zjištěné sondážním průzkumem. Provedené práce přispěly nejen k obnovení autentického vzhledu tohoto historického objektu, ale také k jeho funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Obnova uličních průčelí dotčeného domu je rovněž přínosem pro oživení dobového vzhledu dotčeného uličního interiéru.