Popis objektu:
Dotčený nárožní pětipodlažní dům se secesní uliční fasádou byl postaven v roce 1908 stavitelem Libánským a je součástí městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Dům se nachází v pohledově exponované poloze na nároží ulic Kubelíkovy, Víta Nejedlého a Fibichovy, v blízkosti Žižkovské věže a v pohledové souvislosti s výškově dominující kulturní památkou budovou městské telefonní ústředny, č.p. 1500. Bohatě zdobené secesní uliční fasády mají zkosené nároží zvýrazněno třípodlažním arkýřem. Dvorní fasády jsou hladké, členěné okenními otvory a balkonky na schodišťových mezipodestách. Podoba veřejného interiéru odpovídá slohu, v němž byl dům postaven.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Památková hodnota objektu spočívá především v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí, v dochované podobě uličních fasád se secesní výzdobou, v dochovaném autentickém veřejném interiéru a zároveň v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého koncem 19. století. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality. Objekt je zcela mimořádným příkladem kompaktně dochovaného vnitřního dispozičního uspořádání. Ve veřejném interiéru se zachovala řada hodnotných původních, bohatě zdobených umělecko-řemeslných prvků. Při opravě pláště dotčeného domu bylo pro zachování jeho autentického dobového vzhledu a rázu nejvhodnější obnovit původní materiálové řešení z důvodu zachování celistvého výrazu fasády. Provedenými pracemi došlo k funkčnímu, technickému a také k estetickému zhodnocení předmětného domu. Obnova pohledově exponované uliční fasády je rovněž přínosem pro vzhled dotčeného uličního interiéru.