Popis objektu:
Původně čtyřpodlažní řadový dům s historizující fasádou byl postaven na počátku 20. století a je součástíblokové zástavby nájemních domů s obdobným architektonickým výrazem v pohledově a komunikačně exponované Táborské ulici. Na východní straně je mezi dotčeným objektem a objektem čp. 317 (dům sboru Církve československé husitské) nezastavěná parcela s dvorním objektem a zelení využívaná CČSH.
Objekt je v památkové zóně Nusle, kde předmětem památkové ochrany jsou charakter, architektura objektů, veřejný interiér, jejich exteriér a řemeslné a uměleckořemeslné prvky. Památková hodnota tohoto domu spočívá především v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a počátku 20. století. 

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byly po realizaci jednopodlažní nástavby provedeny udržovací práce, zahrnující opravu uliční fasády, rekonstrukci štítové stěny a obnovu původní barevnosti dotčených fasád.  Dále v  uliční fasádě byla provedena renovace špaletových oken a vstupních dveří. Provedené  práce přispěly k obnově autentického vzhledu tohoto historického objektu, k jeho funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení a zároveň jsou přínosem pro vzhled dotčeného pohledově exponovaného uličního interiéru.