Nedílnou součástí interiéru novorenesanční budovy Národního muzea, její vnější a vnitřní výzdoby a jejího vybavení, podle projektu tvůrce budovy architekta Josefa Schulze, jsou bronzové busty.
Návrh na vyzdobení muzea bronzovými plastikami (bustami i celými postavami) byl realizován postupně a dlouhodobě. Soubor bust je velmi početný, oblast kultury je zastoupena např. bustou K. J. Erbena, Fr. L. Čelakovského, Karla Škréty, J. F. Brokoffa, J. P. Brandla. Další busty představují generaci obrozenců, představitele vědy nebo donátorů.
Během 20. století prodělalo vyzdobení interiéru bustami četné proměny a nebylo dodnes dotvořeno do definitivní podoby, neboť podstatou autorovy ideje jakožto místa uctívání předních osob české vědy a kultury byla jeho otevřenost směrem do budoucnosti. Tato idea byla tedy původní a integrální součástí Schulzova projektu. Při pozdějším přemisťování bust a jejich doplňování nebyly dodržovány již původní výtvarné zásady. Umístění bust bylo zvoleno bez ohledu na to, zda busta rozměrově a tvarově  koresponduje s podstavcem, na kterém stála.   

Pro nové umístění bust bude zpracován nový návrh, který bude vycházet z idejí původního návrhu a ideí architekta Josefa Schulze. Důležitým hlediskem by mělo být respektování architektonického a výtvarného řešení prostorů muzea i symetrie umístění plastik. Tedy nejen uplatňování hlediska časového, oborového nebo významového vztahu jednotlivých zobrazených osobností.

V současnosti již proběhlo restaurování části bust. Bylo provedeno odstranění prachových depozit a starých fixačních prostředků se zachováním původní chemické patiny, fixace povrchu a konzervace za použití tvrdých zaleštěných vosků. Busty budou zabaleny a připraveny k instalaci v opravené budově Národního muzea.