Popis objektu:
Činžovní dům se nachází v památkové zóně Karlín, prohlášené vyhláškou  HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

Řadový nájemní dům byl postaven na roku 1906 v secesním stylu dle návrhu Bohumila Štěrby, autorem sochařské výzdoby je Oldřich Rákosník. Dotčený objekt má čtyři nadzemní podlaží, jedno podzemní a podkroví. Hlavní průčelí je členěné římsami, šambránami, středním arkýřem, balkony, atikovými štíty a rostlinnými štukovými detaily.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu a pod dozorem MHMP OPP došlo mimo jiné k opravě a nátěru uliční fasády v barevnosti odvozené od původní, včetně odborné opravy dřevěných prvků stříšky arkýře a veškerého oplechování. Rekonstrukce uliční fasády byla realizována na základě kladného závazného stanoviska MHMP OPP č.j. S-MHMP 331734/2013/Kou ze dne 9.7.2013.