Popis objektu:
Objekty čp. 845-862 v k.ú. Bubeneč, spolu tvoří nemovitou kulturní památku, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 40592/1-1558  a nachází se v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice. Objekty byly postaveny v roce 1938 jako soubor třinácti činžovních domů shodného architektonického výrazu i konstrukčního řešení (tzv. Molochov). Díky svému jednotnému, kvalitnímu řešení celého bloku, ve své době ne zcela obvyklému a nesnadno uskutečnitelnému, patří skupina postavená před letenskou vodárenskou věží k výrazným příkladům realizací funkcionalistického stylu.

Návrhy fasád byly sjednoceny architektem Josefem Havlíčkem, na vnitřním řešení objektů souboru Molochov se podíleli architekti Ernst Mühlstein, Viktor Fürth, František Votava  a Leo Lauermann. Domy vytvářejí jednolitý blok s jednotně řešenými fasádami s ustoupeným posledním patrem. Průčelí domů do Letenské pláně jsou rytmizovaná pravidelným střídáním hladkých fasádních omítaných ploch s pásovými okny a zapuštěnými lodžiemi, které mají fasádní keramický obklad z šamotového kabřince. Meziokenní pilířky jsou obloženy  keramickou mozaikou v tmavě hnědé barevnosti, v lesklé povrchové úpravě. Fasády parteru domů jsou tvořeny převážně keramickými obklady z šamotového kabřince, kamenným travertinovým obkladem a skleněným obkladem z černého opaxitu.

V letošním roce bude zahájena obnova fasád Molochova. Havarijní stav fasády zapříčinily i nevhodné druhotné cementové vysprávky fasád, které se neslučují s původním složením autentických měkčích omítkových vrstev objektu a druhotné neprodyšné nátěry původních obkladů z šamotového kabřince, který byl původní v přírodní režné povrchové úpravě. Fundovaná obnova fasád předmětných deseti domů souboru Molochov se zachovanými všemi materiály a detaily v autentickém řešení je z pohledu památkové péče nezbytná.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Z pohledu památkové péče je třeba původní fasádní vrstvy z omítky, keramických, kamenných a skleněných obkladů v maximálně možné míře zachovat a nikoliv komplexně měnit. Ve velké části objektů proběhla také výměna výplňových prvků za repliky.