Archeologické oddělení Národního památkového ústavu, územní pracoviště v hlavním městě Praze, provedlo další etapu archeologického výzkumu v prostorách bývalého dominikánského kláštera. Prozkoumána byla plocha výkopu pro kabelovod v délce 21 m podél severní obvodové zdi kostela sv. Klimenta na hlavním nádvoří. 

Ve střední části výkopu byly zachyceny zbytky zděné konstrukce, orientované ve směru sever - jih. Jedná se o pozůstatek východní obvodové zdi kapitulní sítě, která byla součástí východního křídla kvadratury kláštera dominikánů. Spodní partie zdiva pochází z pozdně románské fáze výstavby kláštera ze 30. let 13. století. Svrchní partie dochované zdi byla narušena ohněm, mohlo by se jednat o doklad vypálení kláštera r. 1420 při husitských bouřích.