Prvním krokem bylo provedení změny Jednacího řádu Sboru expertů, a to explicitním vyjádřením délky funkčního období člena Sboru a důvodů skončení výkonu funkce člena Sboru. Člen Sboru je jmenován ředitelem OPP na dobu 2 let a může být jmenován opakovaně, maximálně však na 3 období, tj. 6 let. K této změně (omezení maximální délky funkčního období člena Sboru) přikročil ředitel OPP MHMP po vzoru obdobných poradních sborů v zahraničí a zejména s přihlédnutím k nutnosti zajištění kontinuity činnosti Sboru expertů a náležitého a nezávislého výkonu funkce člena Sboru. Realizované změny přispějí k zajištění maximálně objektivních odborných podkladů pro transparentní průběh správního řízení v oblasti státní památkové péče, které zajistí zachování památkových hodnot na území Pražské památkové rezervace, jejího ochranného pásma a přilehlých památkových zón. Členové Sboru expertů jsou uznávanými, nezávislými odborníky bez ekonomických a jiných vazeb na potencionální investory s obchodními zájmy ve výše uvedených, památkově chráněných územích.

Se změnou jednacího řádu souvisí také změna složení členů Sboru expertů. Přechodným ustanovením bylo stanoveno, že funkční období stávajících členů Sboru počíná běžet od 1. 2. 2013 a skončí nejpozději dnem 1. 2. 2015. K tomuto datu bude složení celého Sboru optimalizováno. Tohoto stavu dosáhneme postupnou obměnou Sboru přibližně ve třech etapách tak, aby bylo v budoucnu zajištěno překrývání funkčních období členů Sboru s ohledem na udržení nezbytné kontinuity při řešení koncepčních témat z oblasti památkové péče řešených v rámci Sboru (obdoba Senátu ČR).

První fáze změn zahrnuje ty členy stávajícího Sboru, kteří již abdikovali na svou funkci za působení současného ředitele OPP MHMP Jiřího Skalického, a část členů Sboru, kteří budou  v souladu s jednacím řádem odvoláni ředitelem OPP MHMP do konce února 2013. V druhé fázi obnovy bude část členů stávajícího Sboru obměněna v roce příštím a v třetí fázi bude obměněna část členů Sboru v roce 2015. Počet členů Sboru bude, zatím, ustálen na počtu 16. Noví členové Sboru budou do svých funkcí jmenování k 1. 4. 2013.

Sbor fungoval a dále bude fungovat jako poradní orgán ředitele OPP MHMP. V tuto chvíli jsou změny v činnosti a fungování Sboru vedeny snahou o posílení jeho důvěryhodnosti a prestiže, která bude vycházet z jeho následující činnosti. Členství ve Sboru musí být prestižní záležitostí a i otázkou profesní cti jeho členů. Činnost Sboru bude maximálně transparentní a nezávislá. Tento přístup ocenil i pražský radní pro kulturu a památkovou péči Václav Novotný. “Zdůrazňuji, že ustavení poradního sboru je jednoznačně věcí pana ředitele Skalického, neb se jedná o výkon státní správy. Zároveň ale samozřejmě vítám, že se sbor změnil tak, aby jeho členové byli schopni objektivně a odborně hodnotit jednotlivé případy týkající se památkové péče,” konstatoval Novotný.

Personálně obměněný Sbor expertů zasedne v březnu či dubnu 2013 a výstupy z jednotlivých jeho jednání budou zveřejněny na webových stránkách odboru památkové péče MHMP. (http://pamatky.praha.eu)

J.S.