Popis objektu:
Předmětný řadový nájemní dům byl postaven na začátku 20. století v historizujícím stylu. Dům má čtyři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. Hlavní průčelí do Šaldovy ulice je bohatě členěné římsami a štukovými detaily kolem oken, nízkým středním atikovým štítem, pásovou rustikou přízemí. Parter domu byl ze strany ulice i dvora obnoven po povodni roku 2002, došlo k osazení nových výplní a obnově omítky. Okna uliční fasády jsou dvojitá špaletová členěná ve tvaru „T“, tři okna v 2. NP jsou původní s ozdobnou klapačkou.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu a pod dozorem MHMP OPP došlo k opravě a nátěru uliční i dvorní fasády v barevnosti co nejvíce přiblížené původní nalezené při sondážním průzkumu a k výměně oken za kopie stávajících. Rekonstrukce fasád byla realizována na základě kladného závazného stanoviska MHMP OPP č.j. MHMP 336005/2012/Kou ze dne 6.8.2012.