Vlastník:

Společenství vlastníků v domě Lyčkovo nám. 3, Praha 8

Popis objektu:

Dotčený činžovní dům se nachází v památkové zóně Karlín, prohlášené vyhláškou  HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Činžovní dům je o jednom podzemním, čtyřech nadzemních podlažích a podkroví. Uliční průčelí nese znaky historismu, je zvýrazněno postranními mělkými rizality se štíty nad nimi, hlavní římsou, malými čtvrtkruhovými balkónky, terasou mezi postranními rizality nad přízemím, šambránami a další štukovou a bohatou reliéfní výzdobou.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Na žádost vlastníka objektu a pod dozorem MHMP OPP došlo k opravě a nátěru uliční fasády v barevnosti odvozené od původní. Rekonstrukce uliční fasády byla realizována na základě kladného závazného stanoviska MHMP OPP č.j. MHMP 691155/2012/Kou ze dne 10.9.2012.