Významné 25. výročí zápisu Historického centra Prahy na Seznam UNESCO plánuje hlavní město Praha v letošním roce důstojně oslavit mimo jiné uspořádáním dvoudenní mezinárodní konference s názvem Praha světová 2017, která se uskuteční v termínu 6. – 7. prosince 2017 v Nové budově Národního muzea v centru Prahy. Konference je cílena především na odborníky, zástupce zájmových odborných organizací, vysokých škol a zejména na zástupce historických měst i UNESCO měst z České republiky i Evropy, mj. i měst, která se v roce 2019 společně plánují ucházet o zápis na seznam European Heritage Label s kolektivním statkem Síť sídlišť Werkbundu. V rámci programu konference bude dán účastníkům prostor pro sdílení jejich zkušeností s životem ve městech, jejichž historické části podléhají památkové ochraně.  Struktura programu bude zaměřena na představení širokého záběru péče o statek světového dědictví UNESCO za uplynulých 25 let a i na perspektivy a představy o budoucí podobě zajištění uchování výjimečné universální hodnoty Historického centra Prahy jako památky UNESCO. Odborné konferenční příspěvky domácích i zahraničních expertů i otevřená diskusní platforma by měly zhodnotit dosavadní úroveň péče o Pražskou památkovou rezervaci, reflektovat současný stav, shromáždit náměty na její možnou proměnu a naznačit potenciální limity i možnosti budoucího rozvoje této problematiky v kontextu působnosti hlavního města Prahy.

Mezinárodní konference je připravována v součinnosti např. s Národním památkovým ústavem, Národním muzeem, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Českým vysokým učením technickým. Program bude rozdělen do tří základních tematických bloků: 1. sekcePamátky a lidé“ by měla být věnována problematice památkové péče jako nástroji státní správy k uchování architektonických a urbanistických kulturních hodnot, jejímu vývoji v České republice v porevolučních letech, komparaci přístupů k ochraně památek v jednotlivých obcích zapsaných na Seznam UNESCO a seznámení se s přístupy k památkové péči o lokality UNESCO v jiných evropských zemích. 2. sekce „Cesty k oživení veřejného prostoru“ by se měla zabývat příklady dobré praxe ze zahraničí i regionů ČR, úspěšnými komunikačními kampaněmi, kulturou ve veřejném prostoru i pozitivními příklady revitalizace veřejných prostranství. 3. sekceVize a budoucnost“, věnovaná potenciálu rozvoje aktivit v Pražské památkové rezervaci a jejího ochranného pásma, bude zajištěna ve spolupráci ČVUT se zástupci IPR.

Základní program konference bude doplňovat celá řada doprovodných akcí např. úvodní společenský večer s  koncertem, vydání odborné publikace, venkovní výstava na Václavském náměstí věnovaná stavebním proměnám centra hlavního města v uplynulých desetiletích nebo malá výstava k historii Nové budovy Národního muzea, v níž se bude konference odehrávat.

Závěry konference by měly pomoci formulovat odpovědí na mnohé palčivé otázky, s nimiž se v současnosti mnohá historická města u nás i ve světě potýkají, např.: Jak se vypořádat se stále rostoucím náporem turismu v exponovaných lokalitách? Jak zabránit vylidňování center měst? Jak účinně podporovat rozvoj infrastruktury bez rizika ohrožení památkového fondu? Jsme přesvědčeni, že výstupy odborných diskuzí na tato témata mohou v budoucnu pomoci správcům městských památkových rezervací při řešení dílčích problémů v rámci náročné a komplexní problematiky péče o historické lokality, zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zároveň přinese možnost pozitivní konfrontace s příklady ze zahraničí, které mohou přispět k prohloubení zkušeností v oblasti péče o statek světového dědictví a umožní nahlédnout tento fenomén z nové perspektivy.

V případě Vašeho zájmu o účast na konferenci nám dejte, prosím, vědět a kontaktujte náš organizační tým (e-mail:tomas.krasny@blueevents.eu).