Tzv. Management Plan je plán správy a nakládání s památkou (statkem) Světového dědictví. V tomto dokumentu musí být přesně uveden způsob, jímž má být vynikající univerzální hodnota (outstanding universal value) statku chráněna, pokud možno za použití mechanismu spoluúčasti. Cílem Management Planu je zaručit účinnou ochranu památky pro současné a budoucí generace. Účinný systém péče musí být koncipován podle druhu, charakteristických znaků a potřeb statku a jeho kulturního a přírodního dědictví. Plány se mohou samozřejmě lišit v závislosti na různých kulturních perspektivách, dostupných zdrojích a dalších faktorech. Mohou zahrnout tradiční postupy, platné nástroje pro plánování na úrovni měst nebo regionů, stejně jako další mechanismy kontroly plánování, formální či neformální.

V březnu 2013 vznikla pro účely přípravy tohoto dokumentu na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy pracovní skupina „Redakční rada Management Planu památky světového dědictví“, jejíž členové – odborníci v oblasti archeologie, architektury a územního plánování, historie, dějin umění a cestovního ruchu – byli jmenováni ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy. Redakční rada zasedá v průměru jedenkrát za měsíc a koordinuje autorský tým, který zpracovává Management Plan Historického centra Prahy (C 616-001), předkládá připomínky autorskému týmu, edituje textové, mapové i obrazové výstupy z práce autorského týmu a projednává a hodnotí vytvářený Management Plan.

Personální složení Redakční rady Management Planu Historického centra Prahy:

Ing. arch. Jan Sedlák architekt a urbanista, vysokoškolský pedagog; koordinuje zasedání Redakční rady
PhDr. Zdeněk Dragoun archeolog, bývalý vedoucí Archeologického odboru Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze
Ing. arch. Tomáš Drdácký architekt, místopředseda Českého národního komitétu ICOMOS
Mgr. Robert Gája historik, vedoucí Oddělení památek s mezinárodním statusem Národního památkového ústavu-územního odborného pracoviště v hl. m. Praze
Doc. Ing. arch. Roman Koucký architekt a urbanista, ředitel Sekce plánování města Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Mgr. Jiří Skalický historik, ředitel odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy
Ing. Šárka Tittelbachová specialistka v oblasti cestovního ruchu
PhDr. Jan Vojta historik umění a restaurátor, bývalý rektor Vyšší odborné školy restaurování a konzervačních technik (dnes Fakulta restaurování Univerzity Pardubice)