Č. p. 7, 238 a 239, Panský statek, k. ú. Troja, Pod Havránkou 8 a 10, Praha 7

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 40565/1-1538
 • vlastník: Troja Gardens s.r.o., Vinohradská 35/25, 120 00 Praha 2
 • Areál Panského statku dlouhodobě chátral. Ve vztahu k předmětné kulturní památce vydal MHMP – OPP dne 21.10.2008 a 27.2.2009 rozhodnutí, kterým vlastníkovi uložil provést opatření nezbytná k zabezpečení kulturní památky a jejich hodnot, v termínu do 30.6.2009.
 • V souvislosti s uvedenými rozhodnutími provedl MHMP – OPP řadu kontrolních prohlídek kulturní památky. Vlastník na kulturní památce realizoval opatření v rozsahu nezbytném k odvrácení hrozících nebo sanaci způsobených škod.
 • Ke komplexní rekonstrukci a dostavbě areálu Panský statek, bylo vydáno k dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení závazné stanovisko ze dne 22. 4. 2010.
 • Stavební odbor MHMP vydal rozhodnutí ze dne 18.3. 2011, v němž zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí Úřadu městské části  Praha 7, odboru výstavby a územního rozhodování o umístění stavby „Panský statek Troja“. Rozhodnutí MHMP OST nabylo právní moci  28.3. 2011.
 • MHMP OPP poskytl Ministerstvu kultury, Odboru památkové péče informace o nápravách havarijního stavu kulturní památky Panský dvůr v Praze 7, Troja, Pod Havránkou č.p. 7, 238, 239 dopisem č.j. 171831/2011 ze dne 4.3. 2011  (MK12388/2011 OPP a MK-S 2334/2011). V dopise byly specifikovány informace o uložení nezbytných opatření nezbytných k zabezpečení kulturní památky.
 • Stavební povolení vydané Odborem výstavby Úřadu MČ Praha 7 k rekonstrukci a dostavbě „Panského statku Troja“ ze dne 15.6. 2011 nabylo právní moci dne 4.2.2012.
 • V areálu stále probíhají pravidelné kontroly stavu objektu včetně fotodokumentace.
 • Kontrola objektu dne 25.1. 2013. Zástupce MHMP OPP provedl společně se zástupcem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, obhlídku areálu kulturní památky. Bylo konstatováno, že objekty byly zabezpečeny proti další degradaci, zejména proti vlivu pronikání srážkové vody, došlo ke zpevnění a vyčištění římsy a záchytného žlabu, byla provedena výdřeva, ztužení krokví, celoplošná montáž střešní folie s laťováním, byly zakryty stavební otvory směrem do ulice. U objektu č.p. 238 je nezbytné zakrýt na jižní fasádě a fasádách do dvora zbývající otvory foliemi tak, jak je tomu u již zakrytých otvorů.
 • Dne 11. 4. 2013 proběhla kontrola stavu objektu. Bylo zjištěno, že veškerá uložená opatření byla splněna, otvory u objektu č.p. 238 byly zakryty jak na jižní fasádě, tak na fasádách do dvora foliemi.Otvory objektu č.p. 7 jsou zajištěny výdřevou. Veškerá starší opatření, zajišťující objekty areálu kulturní památky jsou v dobrém stavu.
 • Rozhodnutím ze dne 16. 8. 2013, které nabylo právní moci dne 4. 9. 2013, nařídil MHMP OPP vlastníkovi provést opatření nezbytná k zajištění kulturní památky. Dne 7. 11. 2013 provedl MHMP OPP kontrolu na místě a zjistil, že opatření nebyla splněna v celém svém rozsahu. Termín další kontroly byl stanoven na 13. 12. 2013.
 • Dne 13. 12. 2013 provedl MHMP OPP za účasti zástupce NPÚ ÚOP HMP další kontrolu na místě. Zjistil, že uložená opatření byla splněna v celém rozsahu.
 • Rozhodnutím ze dne 20. 1. 2014, které nabylo právní moci dne 6. 2. 2014, uložil MHMP OPP vlastníkovi pokutu ve výši 80 000 Kč za neplnění jeho zákonných povinností ve vztahu ke kulturní památce. Důvodem pro uložení sankce byla absence údržby a péče o předmětnou kulturní památku v období od 3. 7 do 7. 11. 2013.
 • Obhlídkou nemovitostí dne 6. 8. 2015 bylo zjištěno, že vlastník na výzvu MHMP-OPP u č. p. 7 doplnil zakrytí střechy a okenních otvorů a staticky zajistil objekt vzpěrami, u č. p. 238 doplnil zakrytí střechy v místě římsy a zlomu mansardové střechy a zakryl všechna okna proti klimatickým vlivům. U hospodářské budovy (stáje) staticky zajistil propadlou střechu vnitřní konstrukcí v krovu, zakryl plechem narušené části mansardové střechy a zakryl otvory seníkových vikýřů. U druhé hospodářské budovy zakryl střechu v místě chybějících tašek u seníkových vikýřů a doplnil hřebenáče a  otvory seníkových vikýřů zakryl. Shora uvedená kulturní památka je ve stabilizovaném stavu.

 

 • 11.4.2013
 • 11.4.2013
 • 25.1.2013
 • 06
 • 05
 • 04
 • 03
 • 02
 • 01

Č. p. 20, Šlechtova restaurace, k. ú. Bubeneč, Královská obora Stromovka, Praha 7

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1-40595/1560, Ochranné pásmo PPR
 • vlastník: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01  Praha 1
 • svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 7, nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00   Praha 7
 • popis objektu : Bývalý lovecký zámeček, tzv. Královská dvorana, byl postaven v letech 1689 – 1691, kdy byl rovněž velký sál vyzdoben freskou Jana Jakuba Steinfelse ze Steinfeldu. Objekt je  součástí areálu nemovité kulturní památky Královské obory, která byla založena v první polovině 14. století Janem Lucemburským na území osady Ovenec. Úprava objektu na restauraci byla provedena v roce 1791 podle návrhu architekta Františka Antonína Leonarda Hergeta, kdy byla dvorana změněna v restauraci. Výrazně novogotická přestavba od Bernarda Gruebera, při níž byla k objektu přistavěna přízemní veranda s horní terasou a boční sály zvýšeny jako dvoupatrové věže, pochází z roku 1855.
 • MHMP OPP vydal následující rozhodnutí:
 • K záměru obnovy Královské dvorany – Šlechtovy restaurace, č.p. 20, k.ú. Bubeneč, Praha 7, bylo v roce 2000 vydáno rozhodnutí č.j. S-MHMP 34154/2000. (Stavební povolení bylo Městskou částí Praha 7 vydáno v roce 2001).
 • K záměru zabezpečovacích prací v důsledku povodní a zajištění objektu před ražbou průzkumné štoly Městského okruhu v objektu Šlechtovy restaurace bylo vydáno rozhodnutí S-MHMP 99123/2002.
 • K záměru stavebního a restaurátorského zajištění před ražbou průzkumné štoly Městského okruhu v objektu Šlechtovy restaurace bylo vydáno rozhodnutí č.j. S-MHMP 95255/2002.
 • K záměru zajištění nástěnných maleb a štuků v Královské dvoraně objektu Šlechtovy restaurace bylo vydáno závazné stanovisko S-MHMP 252116/2008.
 • K záměru obnovy Šlechtovy restaurace ve Stromovce, čp. 20, k.ú. Bubeneč, Praha 7, bylo v roce 2009 vydáno k dokumentaci ke změně stavby závazné stanovisko č.j. 305360/2009. (Stavební povolení bylo Městskou částí Praha 7 prodlouženo).
 • K záměru sanace sesuvu svahu a rekonstrukce zdi nad Šlechtovou restaurací, na pozemcích parc.č. 1798/1 a 1796/2, k.ú. Bubeneč, Praha 7, bylo vydáno závazné stanovisko č.j. S-MHMP 1177421/2011.
 • K záměru zajištění svahu na pozemcích parc.č. 1798/1 a 1796/2, k.ú. Bubeneč, Praha 7, bylo vydáno závazné stanovisko S-MHMP 808289/2011.
 • Předpokládalo se, že obnova kulturní památky bude probíhat v letech 2010-2012. Realizace však byla odložena a stav objektu se postupně zhoršoval.
 • V roce 2013 bylo zahájeno řízení o uložení opatření dle ustanovení § 10 odst. 1  zákona č. 20/1987  Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dne 23.1.2014 byla provedena zástupci MHMP OPP, za účasti zástupců MČ Praha 7 a NPÚ ÚOP HMP prohlídka současného stavu Šlechtovy restaurace. Bylo shledáno, že do objektu zatéká v prostoru nad východním křídlem a ve střední části  objektu. Vlhkost je patrná na klenbě ve střední části dvorany. Okapní svody jsou ukončeny několik metrů nad zemí, v 1. patře směrem ke svahu cca 1 m nad střechou. V jižní fasádě je nezajištěný okenní otvor. V soklu arkád je na několika místech vypadané kamenné zdivo. Zjištěný stav bude podkladem pro provedení nápravných opatření.
 • Rozhodnutím ze dne 4. 4. 2014 uložil MHMP OPP vlastníkovi povinnost provést opatření nezbytná k zabezpečení kulturní památky a jejich hodnot (rozhodnutí je předběžně vykonatelné, neboť z důvodů veřejného zájmu vyloučil MHMP OPP odkladný účinek odvolání). Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 4. 2014.
 • Rozhodnutím ze dne 20. 11. 2014 prodloužil MHMP OPP lhůtu pro provedení uložených opatření do 15. 1. 2015.
 • Dne 17. 2. 2015 MHMP-OPP provedl kontrolu plnění uložených opatření. Při kontrole bylo zjištěno, že uložená opatření byla splněna.

 

 • Šlechtova restaurace

Č. p. 522, Dukelských hrdinů 28, k. ú. Holešovice, Praha 7

 • Objekt není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně Bubeneč, Dejvice, Horní Holešovice
 • stav: chátrající, chybí některé výplně otvorů (i v parteru),  jiné jsou poškozené
 • žádost o rekonstrukci 1999 a 2000 (vydána rozhodnutí)
 • 2004 byla zamítnuta žádost o demolici
 • v září roku 2013 v závazném stanovisku MHMP OPP byla připuštěna příprava prací dle dokumentace k územnímu řízení, která navrhuje stavební úpravy domu s třípodlažní nástavbou, přístavbou dvorního traktu a  dvoupodlažní dostavbou ve dvoře. Návrh předpokládá obnovu původního lékárenského portálu, repasi vstupních dveří i dochovaných prvků v interiéru a obnovu uliční fasády.

Č. p. 522, Dukelských hrdinů 28, k. ú. Holešovice, Praha 7

 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie

Č.p. 1477, Bubenská 1, k.ú. Holešovice, „Elektrické podniky“, Praha 7

 • Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 40593/1-1559  a nachází se v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice
 • stav: Plášť objektu neodpovídá současným hygienickým požadavkům a ostatním normám. 70 -75 % keramického obkladu fasád je poškozeno, lze očekávat postupnou degradaci nyní nepoškozené části keramického obkladu v horizontu cca 10 - 15 let, střešní plášť neplní svoji funkci, místy je havarijní, stávající vzduchotechnické a další technické zařízení z doby výstavby budovy je nefunkční, základy je třeba ze statických důvodů  zainjektovat
 • V roce 2011 byla zahájena dlouhodobá intenzivní příprava obnovy kulturní památky s tím, že budou prováděny pravidelné konzultace a šetření na místě za přítomnosti zástupců památkové péče
 • MHMP OPP vydal závazné stanovisko k opravě střech (1. etapa) S-MHMP 549814/2011  ze dne 13. 9. 2011
 • MHMP OPP vydal závazné stanovisko k opravě střech (2. etapa) S-MHMP S-MHMP 585223/2011  z 13. 9. 2011
 • MHMP OPP vydal sdělení S-MHMP 713091/2011  ze dne 14.9. 2011 k posouzení stávajícího stavu  nemovitosti č.p. 1477, Kulturní dům Vltavská, k.ú. Holešovice,  Bubenečská 1, Praha 7
 • MHMP OPP vydal závazné stanovisko č.j. S-MHMP 335967/2013 z 11. 9. 2013 k rekonstrukci objektu, k dokumentaci pro stavební řízení

 

 • Elektrické podniky

Poznámka:

V seznamu byly použity veřejně přístupné údaje z Katastru nemovitostí.
Na některé památky jsme byli upozorněni Klubem pro záchranu památek.