Adresa:

Zámeček Na Křížku
Vlnitá 33, čp. 77
Katastr: Braník
Praha 4

Vlastník:

Forever living products Czech republic, s.r.o.
Vlnitá 77/33
k.ú.Braník
Praha 4

Popis objektu:

Objektje nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 1-1874 a je v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím býv. odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem ze dne 9.7.1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm.

Architektonicky náročná novorenesanční stavba zvaná "Na Křížku" je výraznou pohledovou dominantou uprostřed příkrého kopce, při ulici Vlnitá, která spojuje dnešní Zelený pruh s nejstarší částí starého Bráníka. Předmětný objekt, původně zemědělská usedlost, počátkem tohoto století přestavěná v několika fázích na restauraci, se vyznačuje složitým stavebním vývojem, který dal budově stávající komplikovanou a značně nepravidelnou podobu. V přízemním západním křídle i v části křídla jižního jsou dosud dochovány části zmíněné původní zemědělské usedlosti. Ostatní části s největší pravděpodobností vznikly počátkem tohoto století. Objekt byl vyhlášen kulturní památkou, nachází se na území ochranného pásma Pražské památkové rezervace ve vyvýšené dominantní poloze. Fasády zmíněného objektu jsou v horních částech průčelí pokryty dochovanou sgrafitovou výzdobou, jejímž autorem je Ladislav Novák. Autor sgrafit s ornamentem i figurálními motivy byl ve svém pojetí ovlivněn vzory Mikoláše Alše. Stavba je zajímavá právě svou bizarností, členitým půdorysem a celkovou nepravidelností, která byla bezesporu záměrem. Rovněž se vyznačuje značně volným fantazijním zacházením s motivy a jednotlivými detaily.

V roce 2003 a 2004 byly schváleny návrhy na tyto rekonstrukční práce:

  1. Oprava krovu s výměnou střešní krytiny a klempířských prvků.
  2. Oprava omítky fasády a její štukové a sgrafitové výzdoby.
  3. Repase stávajících výplní oken a dveří a nahrazení dožilých výplní kopiemi původních.
  4. Opravě prvků zábradlí a zámečnických prvků.
  5. Restaurování modelovaných prvků na štítech a atikách.

Restaurátor:

akademický sochař Libor Pikslák

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Celková rekonstrukce střechy a fasády objektu byla pod přímým dohledem MHMP OPP a NPÚ. Největším úspěchem z pohledu památkové péče je rekonstrukce cenného objektu, provedená na vysoké řemeslné úrovni, při vstřícné spolupráci  vlastníka, dodavatele, restaurátora a orgánů památkové péče.