Adresa:

Vlašská 20, čp. 329
Katastr: Malá Strana
Praha 1

Vlastník:

Eva Veselá

Popis objektu:

Vlašská 20, čp. 329 je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R. č. Ú. s. 1-764 a je v památkové rezervaci v hl. m. Praze, která je od roku 1992 zapsaná na seznam UNESCO, a je chráněna dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a nařízení vlády č. 66/ 1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Parter domu s kvalitní klasicistní fasádou byl ve 20. letech 20. století nepříliš šťastně nově upraven pro komerční účely, přičemž došlo k částečnému setření a deformaci klasicistního stavu.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

V průběhu obnovy objektu došlo k restaurování oken v prvním patře, která jsou unikátním příkladem autenticity dochovaných vnějších klasicistních oken v líci fasády s druhotně použitými barokními rohovníky a částečně zřejmě i panty. Zdařilé je i celkové restaurování fasády objektu.