Adresa:

Šporkova 3, čp. 322
Katastr: Malá Strana
Praha 1

Vlastník:

Fandy s.r.o.
Krkonošská 5
Praha 2

Popis objektu:

Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 1-758 / 2,3,4 a je v památkové rezervaci v hl. m. Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66 / 1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Budova stávajícího obytného domu vznikla částečně přestavbou kostela sv. Jana, zrušeného za josefinských reforem, a částečně přístavbou západního křídla po r. 1820. Konstrukce bývalého kostela jsou ve stávající hmotě domu dochovány včetně nejstarších částí románské rotundy, z mladších fází jsou pak již dochovány konstrukce od krypty až po originální pozdně renesanční-raně barokní krov. Takovýto stav lze považovat na území historického jádra Prahy za značně ojedinělý, obdobné domy byly v rámci různých asanací zbořeny, nebo byly v nich obsažené kostely s větším či menším úspěchem očištěny.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

V objektu Šporkova 3, čp. 322 jsou zachovány všechny historické konstrukce připomínajícící dramatický vývoj objektu od farního po filiální kostel až k obytnému domu. Nejhodnotnějšími částmi objektu jsou z památkového hlediska krovová kostelní konstrukce, fragmenty rotundy a frament západního trojúhelníkového štítu bývalého kostela.

Barokní krov objektu a jeho fasády jsou velice citlivě zrestaurovány. Původní podlahová krytina půdy (topinky raně barokního krovu) je kompletně zrestaurována a prezentována. Do dvora objektu jsou navrácena otevíratelná okna.

V průběhu obnovy objektu došlo k nálezu stop předchozích stavebně-historických fází románských, renesančních i barokních.