Adresa:

Radimova 10, č.p. 2393
Katastr: Břevnov
Praha 6

Vlastník:

Bozner s.r.o.
Fügnerovo nám. 1
Praha 2

Zámeček Kajetánka bude v blízké době převeden i s částí veřejně přístupných pozemků s rybníkem do vlastnictví Městské části Praha 6, Československé armády 23, Praha 6

Popis objektu:

Objekt čp. 2393 – objekt vlastního „Zámečku“ Kajetánka je situován v areálu Kajetánka, kdy stavba je centrálně umístěna v rozsáhlé zahradě s rybníčkem, mezi ulicemi Radimova a Na Petynce. Usedlost s barokním jádrem (po r. 1666) byla přestavěna v 18. století, a po té upravena v historizujícím slohu v 19. století. V severní části zahrady při ulici Na Petynce je bývalý skleník (oranžérie) z období kolem roku 1760 s původně klasicistním, nyní novodobě upraveným průčelím, který byl v roce 1845 přestavěn na obytné účely.

Dotčený areál byl pro své umělecké a architektonické hodnoty prohlášen za nemovitou kulturní památku.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Památková hodnota celého areálu spočívá především v jeho hodnotě stavebně-historické, architektonické, dokumentační i vypovídací. Jedná se zde o mimořádně významný historický soubor, jeden z nejvýznamnějších v Břevnově vedle Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově. V rámci realizace výstavby rezidenčního bydlení na pozemcích areálu se podařilo kompletně zrekonstruovat zámeček, který byl v havarijním stavu, byl opuštěn a zdevastován - téměř před demolicí. Nyní, po zdařilých rekonstrukčních pracích jak zámku, tak přilehlých obnovených prostor vč. rybníka, potoka Brusnice  a oplocení, proběhla v lednu roku 2012 kolaudace, po níž bude objekt zámečku i přilehlé části parku na jaře opět sloužit veřejnosti. Developer jej za symbolickou korunu společně se zrekonstruovanými obnovenými prostory převede do vlastnictví městské části Praha 6. Je zde předpoklad, že prostory zámečku  budou veřejností využívány ke kulturním účelům a v přízemí budou restaurační prostory. Zachování objektu usedlosti č.p. 2393 (dříve č.p. 30) v areálu, jeho rehabilitace a vhodné využití tak, aby sloužil potřebám společnosti, je v zájmu památkové péče, a to bylo rekonstrukcí naplněno. Na zámečku byl zachován poslední architektonický výraz a pojetí z doby před polovinou 20. století. Podařilo se zachovat a obnovit veškeré řemeslné prvky a detaily stavby, všechny řemeslné a uměleckořemeslné prvky interiéru i exteriéru (střechy, krovy, fasády, okna, dveře, kamenná ostění, atd.), u historického parku pak zejména jeho architektonickou kompozici - půdorys, různé profily terénu, rostlinnou hmotu – dřeviny, jejich objem, barevnost, vzájemné poměry a všechny stavební dekorativní a vodní prvky. Při obnově bylo mnohdy nutné vycházet  ze zlomků dokumentace, která se z tohoto období dochovala. Dispozice objektu zůstala koncepčně zachována, stejně tak i výraz stávající fasády a barevné řešení objektu. Zrestaurování téměř tři sta padesát let starého zámečku provedla společnosi Památky Tábor, s.r.o..

 

Zámeček je přístupný veřejnosti od 1.6. 2012.