Popis objektu:

Řadový nájemní dům byl postaven roku 1923. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v meziválečném období, je součástí architektonického řešení dané lokality, svou hmotou tvoří prvek tradiční blokové struktury a prostorové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku zástavby Karlína.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Na žádost vlastníka objektu a pod dozorem MHMP OPP došlo v rámci stavebních úprav domu i k opravě a nátěru uliční fasády v barevnosti co nejvíce přiblížené původní nalezené při sondážním průzkumu. Rekonstrukce fasády byla realizována na základě kladného závazného stanoviska MHMP OPP č.j. MHMP 1119935/2011/Kou ze dne 30.3.2011.