Vlastník: ERGO PRAHA, a.s., Sokolovská 231/35, 186 00 Praha 8

 Popis objektu:
Jedná se o řadový činžovní čtyřpodlažní pavlačový dům, který byl postaven podle plánů stavitele Aloise Zvěřiny roku 1865, současná neorenesanční podoba průčelí je pozdější. Památková hodnota objektu spočívá především v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. a počátku 20. století.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníků objektu a pod dozorem MHMP OPP došlo k opravě a nátěru uliční fasády v barevnosti co nejvíce přiblížené původní nalezené při sondážním průzkumu. Rekonstrukce fasády byla realizována na základě kladného závazného stanoviska MHMP OPP č.j. MHMP 149643/2013/Kou ze dne 30.4.2013.