Adresa:

Karmelitská 23, čp. 374
Katastr: Malá Strana
Praha 1

Vlastníci:

Martin Čepek
Petra Čepková

Popis objektu:

Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 1 - 802 a je v památkové rezervaci v hl. m. Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Původně renesanční a pravděpodobně ještě starší objekt byl upravován a v 1. čtvrtině 18. století zásadně přestavěn.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Při průzkumu provedeném při zpracování projektové dokumetnace pro stavební povolení nebylo možno zachytit všechny historické prvky. Ty byly nalezeny až v průběhu stavebních prací. Jde o mimořádně hodnotné historické prvky, zejména o nástropní malbu nebo jedinečný soubor barokních i klasicistních dveří a oken. Nález klasicistní dekorativní výmalby je ve své ucelenosti a hlavně ochotě investora tuto malbu restaurovat rovněž ojedinělý.

Během celkové obnovy byly uskutečněny dva významné objevy.

Byla objevena vysoce hodnotná barokní freska, která byla složitě restaurována. Tato barokní freska pochází z doby, kdy probíhaly výmalby v kostele sv. Mikuláše. Autor fresky v domě U praporečníků nebyl doposud určen.

Mimořádně zdařile byla obnovena fasáda objektu. Byl uskutečněn významný nález dvou praporečníků. Doposud nebyl znám původ názvu domu U praporečníků. Tato freska byla na uliční fasádě obnovena a zveřejněna.

Během rekonstrukce bylo provedeno restaurování téměř všech architektonických prvků včetně dnes schovaných záklopových stropů. Došlo k restaurování řady architektonických detailů, kovářských a pasířských prvků, např. kliček, kování...