Adresa:

Korunní dvůr
Korunní 104, č.p. 810, parc.č. 3093/1-8, 3094/1-2, 3095, 3096/1-2
k. ú. Vinohrady
Praha 10

Vlastník:

Praha Sen s.r.o.
Kurta Konráda 6
Praha 9

Popis objektu:

Areál Korunního Dvora, bývalého Měšťanského pivovaru, se nachází v horní části Královských Vinohrad. Byl postaven v poslední dekádě 19. století, přibližně ve stejné době jako sousední komplex bývalé továrny na čokoládu Orion. Oba sousedící areály jsou dnes obklopeny rezidenční zástavbou. Severozápadně se rozkládá zóna převážně pravoúhle komponovaných bloků činžovních domů z přelomu 19. a 20. století, východní a jihozápadní část je tvořena  rozvolněnou zástavbu činžovních vil.

Areál Korunního Dvora, vzniklý v období rozkvětu českého průmyslu,  patří k historicky i architektonicky zajímavým stavbám. Původní urbanistickou dispozici areálu, založeného na “čtvercovém” půdorysu, tvořily objekty bývalé sladovny s fasádami do ulice Korunní a Sobotecké, severní stranu uzavíraly původní domy z doby vzniku pivovaru s dosud využívaným průjezdem. Do pivovarského dvora ze severní strany předstupoval objekt  bývalých kvasíren a sklepů. Areál byl v pozdějších letech doplněn konírnou a zahradní restaurací ve dvoře. Cílem návrhu bylo částečně rekonstruovat a nově dostavět pro residenční účely původní budovu sladovny, která vyhořela při požáru v r. 2000 a vytvoření  obytného komplexu nových budov uvnitř areálu.

Urbanistické a hmotové řešení nových objektů uvnitř areálu vychází jednak z vrstvení jednotlivých hmot, typické pro industriální dvory, zároveň však respektuje statický, téměř ortogonální koncept většiny residenční zástavby Vinohrad. Do plochy areálu je navrženo sedm objektů, z toho tři soliterní a čtyři spojené, vytvářející novou blokovou linii rovnoběžnou se stávajícím křídlem do ulice Korunní. Spojené objekty vytvořily komunikační osu, jasně vymezující v jižní části prostor náměstí. Kromě věže jsou objekty umístěny v zeleni, která lemuje východní a jižní stranu areálu a v jihozápadní části navazuje na přilehlý park. Výškové řešení jednotlivých objektů nepřevyšuje hladinu okolní zástavby, dominanta respektuje a nepřevyšuje komíny věží stávajícího objektu sladovny.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Urbanistický i architektonický koncept vychází z genia loci místa - je založen na symetrickém formálním plánu pravidelného rastru vinic, podobně jako koncept původních budov pivovaru. Důležitou součástí návrhu je také výškové členění areálu do zvolna klesajících teras, obdobně jako svažující se  svahy skutečných vinohradů. Architektonický návrh klade důraz především na zachování industriálního charakteru celého komplexu. Návrh využívá měřítka velkých industriálních oken, které se uplatní zejména u tzv. loftů - bytových jednotek s obytnou místností přes dvě podlaží. V areálu jsou umístěny jako paměť místa dochované industriální fragmenty původního pivovaru. V souladu s podmínkami, formulovanými orgány památkové péče jsou použity autentické materiály (dřevo, ocel, sklo, měděný plech). Zachování původní stylové a architektonické charakteristiky tohoto průmyslového areálu z konce 19. století při jeho adaptaci na současné využití je příkladem vhodné konverze. Změna funkčního využití bývalého pivovaru umožní jeho další smysluplnou existenci v dnešních dimenzích při jeho umístění v památkové zóně.