Žádost o grant lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2018 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o grant.

Žádost o grant se podává v elektronické podobě (formát zfo, odesláním elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy") a identické tištěné podobě na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (více v Zásadách pro poskytování grantů).

Návod pro použití elektronického formuláře naleznete také v Zásadách pro poskytování grantů v příloze č. 1 k Zásadám.

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI O GRANT VOLEJTE GRANTOVÉ PRACOVIŠTĚ OPP MHMP: ING. JITKA KYSELÁKOVÁ, TEL. 236 00 2916, JARMILA STŘELÁKOVÁ, TEL. 236 00 2319.


Konečný termín podání žádostí o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů pro rok 2018 je čtvrtek 16. listopadu 2017 (bližší informace v Zásadách pro poskytování grantů).

Za počátek lhůty pro podání žádosti o grant se má den následující po uplynutí 30 dnů od zveřejnění grantového programu na úřední desce HMP.

Upozornění pro žadatele o grant:
Nezapomeňte si včas zajistit závazné stanovisko OPP MHMP k provedení prací.

Podmínky uvedené v závazném stanovisku OPP MHMP (včetně požadavku samostatného správního řízení) projednávejte výhradně s referenty odd. státní správy památkové péče OPP MHMP.

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2018 byly vyhlášeny usnesením Rady HMP č. 1319 ze dne 6. 6. 2017.


V červnu a září 2017 proběhl seminář pro vlastníky památkově významných objektů na téma: "Příprava podkladů pro podání žádosti o grant na rok 2018", informace z nich naleznete v těchto prezentacích:

  1. Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy na rok 2018
  2. Podání žádosti o grant na rok 2018
  3. Jak sestavit rozpočet prací včetně ukázek rozpočtů