Žádost o grant lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2017 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o grant.

Žádost o grant se podává v elektronické podobě na CD ve formátu .zfo, ze které žadatel vytvoří a doloží identickou tištěnou podobu.

Počátkem lhůty pro podání žádosti o grant se má den následující po uplynutí 30 dnů
zveřejnění grantového programu na úřední desce HMP.

Konečný termín podání žádostí o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů pro rok 2017 je pondělí 14. listopadu 2016 (bližší informace v Zásadách pro poskytování grantů).

Upozornění pro žadatele o grant:
Nezapomeňte si včas zajistit závazné stanovisko OPP MHMP k provedení prací.

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017 byly vyhlášeny usnesením Rady HMP č. 1677 ze dne 27. 6. 2016.

 


Návod pro použití elektronického formuláře:

  1. stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler
  2. stáhněte si a uložte formulář žádosti o grant pro rok 2017
  3. spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář
  4. zvolte „program"
  5. zvolte „podprogram"
  6. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj požadované doklady a fotografie
  7. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko na konci formuláře „Provést kontrolu vyplnění žádosti")
  8. soubor (žádost) uložte ve svém PC pod NÁZVEM PROJEKTU (včetně příloh, dokladů a fotodokumentace - fotodokumentace ve formátu jpg., max. 20 snímků, v max. velikosti 2 MG/ 1 snímek) a vypalte na CD / DVD ve formátu .zfo
  9. vytiskněte celou žádost včetně příloh a pravdivost údajů stvrďte svým/i podpisem/y tam, kde je na žádosti požadováno