V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") upozorňujeme příjemce dotace, kteří již podepsali veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace (grantu), že informace o zpracování osobních údajů GDPR v podmínkách hl. m. Prahy naleznete na portálu hl. m. Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html


Žádost o grant lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2019 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o grant.

Žádost o grant se podává v elektronické podobě (formát zfo, odesláním elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy") a identické tištěné podobě na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (více v Zásadách pro poskytování grantů).

NOVÉ: Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI O GRANT VOLEJTE GRANTOVÉ PRACOVIŠTĚ OPP MHMP: ING. JITKA KYSELÁKOVÁ, TEL. 236 00 2916, JARMILA STŘELÁKOVÁ, TEL. 236 00 2319.


Konečný termín podání žádostí o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů pro rok 2019 je pátek 16. listopadu 2018 včetně (bližší informace v Zásadách pro poskytování grantů).


Upozornění pro žadatele o grant:

  • Nezapomeňte si včas zajistit závazné stanovisko OPP MHMP k provedení prací.

  • Podmínky uvedené v závazném stanovisku OPP MHMP (včetně požadavku samostatného správního řízení) projednávejte výhradně s referenty odd. státní správy památkové péče OPP MHMP.

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 byly vyhlášeny usnesením Rady HMP č. 1484 ze dne 12. 6. 2018.