Předmět grantu: restaurování oltářního obrazu Vyhoštění sv. Otmara a ozdobného rámu

Grant: 230 000 Kč