Předmět grantu: restaurování, obnova varhan

Grant: 310 000 Kč