Předmět grantu: oprava fasády kostela - pokračování oprav a obnovy partií pod štítem - opravy kamennných prvků štítu,opravy a restaurování korunové římsy a piloastrů

Grant: 700 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace po podpisu smlouvy.