Předmět grantu: oprava části krovu, stropu a střechy severního křídla Strahovského kláštera - 1. etapa

Grant: 2 000 000 Kč

Žadatel odsoupil od poskytnutí dotace.