Předmět grantu: restaurování 4 kamenných portálů barokních dveří v přízemí kláštera, restaurování dřevěného deštění v refektáři a 5 baroníkních dveří v přízemí kláštera

Grant: 613 000 Kč