V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") upozorňujeme příjemce dotace, kteří již podepsali veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace (grantu), že informace o zpracování osobních údajů GDPR v podmínkách hl. m. Prahy naleznete na portálu hl. m. Prahy


Žádost o dotaci lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2020 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o dotaci.

Žádost o dotaci se podává v elektronické podobě (formát zfo, odesláním elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy") a identické tištěné podobě na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (více v Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2020).

Elektronický formulář Žádosti o dotaci hl. m. Prahy je k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu – sekce Grantový portál a na internetové stránce odboru památkové péče MHMP http://pamatky.praha.eu (záložka Dotace, sekce dotační Program a formuláře)

Program pro vlastníky památkově významných objektů - vzor žádosti je součástí Programu

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI O DOTACI VOLEJTE GRANTOVÉ PRACOVIŠTĚ OPP MHMP: ING. JITKA KYSELÁKOVÁ, TEL. 236 00 2916, JARMILA STŘELÁKOVÁ, TEL. 236 00 2319.


Lhůta pro podání Žádosti je od 1. 8. 2019 do 1. 11. 2019 včetně.

Opravy, úpravy a doplňování Žádostí jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti.


Upozornění pro žadatele o dotaci:

  • Nezapomeňte si včas zajistit závazné stanovisko OPP MHMP k provedení prací.

  • Podmínky uvedené v závazném stanovisku OPP MHMP (včetně požadavku samostatného správního řízení) projednávejte výhradně s referenty odd. státní správy památkové péče OPP MHMP.

Dotační Program  hl. m. Prahy pro  vlastníky památkově významných objektů na rok 2020 byl vyhlášen usnesením Rady HMP č. 1371 ze dne 24. 6. 2019.


V červnu 2019 proběhl seminář pro vlastníky památkově významných objektů na téma: „JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI HL. M. PRAHY - PROGRAM PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ V ROCE 2020"

Informace z něj naleznete v těchto prezentacích:

1. Dotační program
2. Pokyny ke zpracování žádosti 
3. Jak sestavit rozpočet