Ministerstvo kultury ČR
  1. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  2. Program záchrany architektonického dědictví
  3. Program restaurování movitých kulturních památek
  4. Havarijní program
  5. Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny
Nadace Občanského fóra
Nadace Občanského fóra pravidelně vyhlašuje grantové programy v oblastech opomíjených památek a v oblastech, kdy dochází k propojení ochrany kultruních památek se zdravotní popř. sociální péčí.
Podpora městských částí v hl. městě Praze
Městská část může v daném roce poskytnout ze svého rozpočtu dotaci na obnovu kulturní památky nebo jiného významného objektu dle svého uvážení. Magistrát hl. města Prahy, odbor památkové péče  pouze kontroluje, zda je plánovaná obnova v souladu s vydaným závazným stanoviskem k navrhovaným pracím.

detaildetaildetail 2detail