Č. p. 82, k. ú. Horní Počernice, Bártlova ul., Praha 20

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo  R.č.Ú.s. 41239-1/1977
 • objekt mimo památkově chráněné území - k.ú. Horní Počernice, Praha 20  
 • vlastník:  Čertousy a.s., Bártlova 82/11, Praha, Horní Počernice, 193 00
 • MHMP- OKP vydal závazné stanovisko č. j. S-MHMP 102206/2008/Dol ze dne 11. 8. 2008 ve věci nutných zabezpečovacích prací. Rozhodnutím č. j. 147/08/Ma-R ze dne 30. 9. 2008 nařídil místně příslušný stavební úřad vlastníkovi předmětné kulturní památky provést nutné zabezpečovací práce.
 • Rozhodnutímč. j. 2929/126/09/Ma ze dne 25. 3. 2009 místně příslušný stavební úřad opět uložil vlastníkovi kulturní památky provést na této kulturní památce nutné zabezpečovací práce, závazným podkladem i pro toto rozhodnutí bylo závazné stanovisko MHMP – OKP č. j. S-MHMP 102206/2008/Dol. Rozhodnutí č. j. 2929/126/09/Ma ze dne 25. 3. 2009 nabylo právní moci dne 18. 5. 2009.
 • Usnesením č. j. P20/OV/2929/126/5/2009/Ma ze dne 26. 1. 2010 místně příslušný stavební úřad vyzval vlastníka kulturní památky, aby splnil v náhradní lhůtě do 15. 3. 2010 povinnost uloženou mu rozhodnutím č. j. 2929/126/09/Ma ze dne 25. 3. 2009.
 • MHMP – OKP rozhodnutím č. j. S-MHMP 134667/2010 ze dne 11. 5. 2010 uložil vlastníkovi kulturní památky pokutu 250.000 Kč z důvodu, že o kulturní památku nepečuje, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji před poškozením a znehodnocením. Rozhodnutím č. j. MK 9948/2010 OPP, sp. zn. MK-S 6976/2010 OPP ze dne 30. 8. 2010 Ministerstvo kultury potvrdilo rozhodnutí MHMP - OKP.
 • MHMP- OKP vydal závazné stanovisko č. j. S-MHMP 922171/2010/Dol ze dne 8.11.2010 ve věci nutných zabezpečovacích prací. Rozhodnutím č. j. P20/OV/1191/2010/Ka/2 ze dne 6.12.2010 nařídil místně příslušný stavební úřad vlastníkovi předmětné kulturní památky provést nutné zabezpečovací práce.
 • Kontrolní prohlídka za účelem plnění rozhodnutí MČ Praha 20 – Úřadu MČ Praha 20, odboru výstavby č.j. P20/OV/1191/2010/Ka/2 ze dne 6.12.2010 proběhla dne 24.2.2011. Nutné zabezpečovací práce byly splněny.
 • Ke dni 19.6.2012 byla provedena kontrolní prohlídka stavu objektu, při které bylo zjištěno, že zabezpečovací práce provedené v roce 2011, jsou již dožilé  a provedená opatření na základní technické zajištění objektu jsou nefunkční.
 • MHMP – OKP rozhodnutím č. j. S-MHMP 894226/2012 ze dne 23. 8. 2012, právní moc 18. 9. 2012, uložil vlastníkovi kulturní památky provést nezbytná opatření, specifikovaná ve výroku rozhodnutí, za účelem zabezpečení kulturní památky.
 • Dne 29. 11. 2012 provedl MHMP OPP kontrolní prohlídku nemovitosti a zjistil, že vlastník jemu uložená opatření beze zbytku splnil.
 • Ke dni 2.8.2013 byla provedena kontrolní prohlídka stavu objektu, při které bylo zjištěno, že objekt je zajištěn (vchody zazděny, okna zabezpečeny, střecha opravena).
 • stav: k 2.8.2013 objekt opuštěný, neužívaný
 • stav: k 7.11.2014 neměnný – objekt zabezpečen proti vniknutí cizích osob, střecha zabezpečena (bez zjevných známek porušení), odvodnění střešního pláště, objekt nevyužíván;
 • Dne 17.3.2017 byla provedena obhlídka stavu objektu, při které bylo zjištěno, že objekt je zajištěn (vchody zazděny, okna zabezpečeny, střecha opravena), objekt je stále opuštěný, neužívaný. Objekt zabezpečen proti vniknutí cizích osob, střecha za atikou propadlá a místy narušená krytina, odvodnění střešního pláště v pořádku ( omítky a zdivo degradované).