Č. p. 82, k. ú. Horní Počernice, Bártlova ul., Praha 20

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo  R.č.Ú.s. 41239-1/1977
 • objekt mimo památkově chráněné území - k.ú. Horní Počernice, Praha 20  
 • vlastník:  Čertousy a.s., Bártlova 82/11, Praha, Horní Počernice, 193 00
 • MHMP- OKP vydal závazné stanovisko č. j. S-MHMP 102206/2008/Dol ze dne 11. 8. 2008 ve věci nutných zabezpečovacích prací. Rozhodnutím č. j. 147/08/Ma-R ze dne 30. 9. 2008 nařídil místně příslušný stavební úřad vlastníkovi předmětné kulturní památky provést nutné zabezpečovací práce.
 • Rozhodnutímč. j. 2929/126/09/Ma ze dne 25. 3. 2009 místně příslušný stavební úřad opět uložil vlastníkovi kulturní památky provést na této kulturní památce nutné zabezpečovací práce, závazným podkladem i pro toto rozhodnutí bylo závazné stanovisko MHMP – OKP č. j. S-MHMP 102206/2008/Dol. Rozhodnutí č. j. 2929/126/09/Ma ze dne 25. 3. 2009 nabylo právní moci dne 18. 5. 2009.
 • Usnesením č. j. P20/OV/2929/126/5/2009/Ma ze dne 26. 1. 2010 místně příslušný stavební úřad vyzval vlastníka kulturní památky, aby splnil v náhradní lhůtě do 15. 3. 2010 povinnost uloženou mu rozhodnutím č. j. 2929/126/09/Ma ze dne 25. 3. 2009.
 • MHMP – OKP rozhodnutím č. j. S-MHMP 134667/2010 ze dne 11. 5. 2010 uložil vlastníkovi kulturní památky pokutu 250.000 Kč z důvodu, že o kulturní památku nepečuje, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji před poškozením a znehodnocením. Rozhodnutím č. j. MK 9948/2010 OPP, sp. zn. MK-S 6976/2010 OPP ze dne 30. 8. 2010 Ministerstvo kultury potvrdilo rozhodnutí MHMP - OKP.
 • MHMP- OKP vydal závazné stanovisko č. j. S-MHMP 922171/2010/Dol ze dne 8.11.2010 ve věci nutných zabezpečovacích prací. Rozhodnutím č. j. P20/OV/1191/2010/Ka/2 ze dne 6.12.2010 nařídil místně příslušný stavební úřad vlastníkovi předmětné kulturní památky provést nutné zabezpečovací práce.
 • Kontrolní prohlídka za účelem plnění rozhodnutí MČ Praha 20 – Úřadu MČ Praha 20, odboru výstavby č.j. P20/OV/1191/2010/Ka/2 ze dne 6.12.2010 proběhla dne 24.2.2011. Nutné zabezpečovací práce byly splněny.
 • Ke dni 19.6.2012 byla provedena kontrolní prohlídka stavu objektu, při které bylo zjištěno, že zabezpečovací práce provedené v roce 2011, jsou již dožilé  a provedená opatření na základní technické zajištění objektu jsou nefunkční.
 • MHMP – OKP rozhodnutím č. j. S-MHMP 894226/2012 ze dne 23. 8. 2012, právní moc 18. 9. 2012, uložil vlastníkovi kulturní památky provést nezbytná opatření, specifikovaná ve výroku rozhodnutí, za účelem zabezpečení kulturní památky.
 • Dne 29. 11. 2012 provedl MHMP OPP kontrolní prohlídku nemovitosti a zjistil, že vlastník jemu uložená opatření beze zbytku splnil.
 • Ke dni 2.8.2013 byla provedena kontrolní prohlídka stavu objektu, při které bylo zjištěno, že objekt je zajištěn (vchody zazděny, okna zabezpečeny, střecha opravena).
 • stav: k 2.8.2013 objekt opuštěný, neužívaný
 • stav: k 7.11.2014 neměnný – objekt zabezpečen proti vniknutí cizích osob, střecha zabezpečena (bez zjevných známek porušení), odvodnění střešního pláště, objekt nevyužíván;