Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Č. p. 118, k. ú. Košíře, Praha 5, usedlost Cibulka

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 40321/1375
 • vlastník: Cibulka a. s., Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4
 • MHMP – OKP uložil vlastníkovi rozhodnutím č. j. MHMP 237535/2006 ze dne 11. 8. 2006 pokutu ve výši 100.000 Kč za neplnění jeho zákonných povinností ve vztahu ke kulturní památce. Toto rozhodnutí bylo v odvolacím řízení potvrzeno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. j. 12997/2006 ze dne 4. 5. 2007 (právní moc 21. 5. 2007).
 • MHMP – OKP uložil vlastníkovi rozhodnutím č. j. MHMP 237535/2006 ze dne 29. 8. 2006 (právní moc 26. 9. 2006) v souladu s § 10 odst. 1 památkového zákona opatření, která měl za účelem zajištění chráněných hodnot kulturní památky realizovat ve stanovených termínech.
 • MHMP – OKP uložil vlastníkovi rozhodnutím č. j. MHMP 237535/2006/II ze dne 25. 5. 2009 (právní moc 16. 6. 2009) v souladu s § 10 odst. 1 památkového zákona nezbytná opatření, která měla být v zájmu zachování a ochrany hodnot dotčené kulturní památky realizována ve stanovených termínech. Uložená opatření vlastník nesplnil.
 • MHMP – OKP uložil vlastníkovi rozhodnutím č. j. S-MHMP 97187/2010 ze dne 26. 4. 2010 pokutu ve výši 250.000 Kč za neplnění jeho zákonných povinností ve vztahu ke kulturní památce. Toto rozhodnutí bylo v odvolacím řízení potvrzeno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. j. MK 10872/2010 OPP, sp. zn. MK-S 6687/2010 OPP ze dne 12. 7. 2010. Důvodem pro uložení sankce byla zejména trvající absence údržby a péče o předmětnou kulturní památku, především její nezabezpečení před zatékáním, před poškozením krovu, nepravidelné, resp. žádné odstraňování náletové zeleně, které vede k  degradaci kulturní památky a ke ztrátě těch hodnot, pro které se nemovitost stala kulturní památkou.
 • MHMP – OPP uložil vlastníkovi rozhodnutím č. j. S-MHMP 944175/2011 ze dne 25. 11. 2011 pokutu ve výši 150.000 Kč za neplnění jeho zákonných povinností ve vztahu ke kulturní památce. Toto rozhodnutí bylo v odvolacím řízení potvrzeno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. j. MK 14278/2012 OPP, sp. zn. MK-S 91/2012 OPP ze dne 29. 2. 2012. Důvodem pro uložení sankce byla zejména trvající absence údržby a péče o předmětnou kulturní památku, především však, že vlastník nezajistil zakrytí poškozených střech všech objektů v areálu kulturní památky za účelem zamezení zatékání do objektů,  nezabezpečil celý areál kulturní památky a jednotlivých jeho objektů před vstupem nepovolaných osob, neprovedl opravy ohradních zdí kulturní památky,    neodstranil zeleň při ohradních zdech kulturní památky a v areálu kulturní památky.
 • Dne 17. 5. 2012 provedl MHMP OPP kontrolu na místě a konstatoval, ve shodě se zástupci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště, že předmětná kulturní památka je provizorně zabezpečena. Termín další kontroly byl stanoven na září 2012.
 • Dne 20. 9. 2012 provedl MHMP OPP kontrolu na místě a zjistil, že na objektech jsou prováděny zabezpečovací a údržbové práce, objekty jsou vyklizeny. MHMP OPP požaduje provést zabezpečení střech objektů.
 • Dne 22. 11. 2012 provedl MHMP OPP kontrolu na místě a zjistil, že v areálu je odstraněna náletová zeleň, objekty jsou vyklizeny a střechy objektů jsou provizorně zabezpečeny. 
 • Dne 30. 5. 2013 provedl MHMP OPP kontrolu na místě a zjistil, že střechy objektů v areálu jsou provizorně zabezpečeny. Současně vzal MHMP OPP na vědomí sdělení vlastníka o jeho záměru provést provizorní zabezpečovací a údržbové práce v termínu do konce srpna 2013.
 • Dne 17. 9. 2013 a 5. 11. 2013 provedl MHMP OPP kontrolu na místě a zjistil, že na objektech jsou prováděny zabezpečovací a údržbové práce a objekty jsou provizorně zabezpečeny.
 • MHMP OPP uložil vlastníkovi rozhodnutím ze dne 20. 8. 2014 (právní moc 10. 9. 2014) v souladu s § 10 odst. 1 památkového zákona povinnost provést opatření nezbytná k zabezpečení objektu Čínského pavilonu.
 • MHMP OPP uložil vlastníkovi rozhodnutím ze dne 21. 11. 2014 (právní moc ze dne 10. 12. 2014) dle § 10 odst. 1 památkového zákona povinnost provést opatření k zajištění objektu na č. parc. 1877/2.
 • MHMP-OPP zahájil dne 24. 8. 2015 správní řízení o uložení opatření za neplnění povinností vlastníka uvedených v § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • 05
 • 04
 • 03
 • 02
 • 01

Č. p. 1066 a 731, k. ú. Košíře, Jinonická, Praha 5, usedlost Turbová

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 40361/1-1398
 • vlastník: PRATURB s. r. o., U Habrovky 247/11, Praha 4
 • MHMP - OKP, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy, zahájil dne 11.3.2008 proti vlastníku nemovité kulturní památky správní řízení o uložení opatření dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona  č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vlastník na základě výzvy začal konat nápravná opatření. Došlo k vyklizení objektu, zajištění konstrukcí u kterých hrozilo jejich zřícení, byla přeložena střešní krytina a kvalitně provedeny klempířské práce, dále je preventivně odstraňována náletová zeleň. V současnosti je objekt rovněž střežen a je zamezeno volnému přístupu.
 • MHMP OPP obdržel dne 22.2.2011 žádost o vyjádření k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP. Věc je momentálně v řešení (stav ke dni 13.4.2011).
 • stav: provedeno základní zajištění, rekonstrukce nutná (stav ke dni 13.4.2011)
 • rozhodnutím MHMP-OPP ze dne 16.3.2012, které nabylo právní moci dne 18.4.2012, byla vlastníku kulturní památky uložena opatření k zajištění hospodářských budov při ulici Jinonická. Kontrolou uložených opatření dne 19.7.2012 bylo zjištěno, že byla splněna, a kulturní památka je v odpovídajícím stavu.

 

 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 09
 • 08
 • 07
 • 06
 • 05
 • 04
 • 03
 • 02
 • 01