Č. p. 118, k. ú. Košíře, Praha 5, usedlost Cibulka

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 40321/1375
 • vlastník: Cibulka a. s., Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4
 • MHMP – OKP uložil vlastníkovi rozhodnutím č. j. MHMP 237535/2006 ze dne 11. 8. 2006 pokutu ve výši 100.000 Kč za neplnění jeho zákonných povinností ve vztahu ke kulturní památce. Toto rozhodnutí bylo v odvolacím řízení potvrzeno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. j. 12997/2006 ze dne 4. 5. 2007 (právní moc 21. 5. 2007).
 • MHMP – OKP uložil vlastníkovi rozhodnutím č. j. MHMP 237535/2006 ze dne 29. 8. 2006 (právní moc 26. 9. 2006) v souladu s § 10 odst. 1 památkového zákona opatření, která měl za účelem zajištění chráněných hodnot kulturní památky realizovat ve stanovených termínech.
 • MHMP – OKP uložil vlastníkovi rozhodnutím č. j. MHMP 237535/2006/II ze dne 25. 5. 2009 (právní moc 16. 6. 2009) v souladu s § 10 odst. 1 památkového zákona nezbytná opatření, která měla být v zájmu zachování a ochrany hodnot dotčené kulturní památky realizována ve stanovených termínech. Uložená opatření vlastník nesplnil.
 • MHMP – OKP uložil vlastníkovi rozhodnutím č. j. S-MHMP 97187/2010 ze dne 26. 4. 2010 pokutu ve výši 250.000 Kč za neplnění jeho zákonných povinností ve vztahu ke kulturní památce. Toto rozhodnutí bylo v odvolacím řízení potvrzeno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. j. MK 10872/2010 OPP, sp. zn. MK-S 6687/2010 OPP ze dne 12. 7. 2010. Důvodem pro uložení sankce byla zejména trvající absence údržby a péče o předmětnou kulturní památku, především její nezabezpečení před zatékáním, před poškozením krovu, nepravidelné, resp. žádné odstraňování náletové zeleně, které vede k  degradaci kulturní památky a ke ztrátě těch hodnot, pro které se nemovitost stala kulturní památkou.
 • MHMP – OPP uložil vlastníkovi rozhodnutím č. j. S-MHMP 944175/2011 ze dne 25. 11. 2011 pokutu ve výši 150.000 Kč za neplnění jeho zákonných povinností ve vztahu ke kulturní památce. Toto rozhodnutí bylo v odvolacím řízení potvrzeno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. j. MK 14278/2012 OPP, sp. zn. MK-S 91/2012 OPP ze dne 29. 2. 2012. Důvodem pro uložení sankce byla zejména trvající absence údržby a péče o předmětnou kulturní památku, především však, že vlastník nezajistil zakrytí poškozených střech všech objektů v areálu kulturní památky za účelem zamezení zatékání do objektů,  nezabezpečil celý areál kulturní památky a jednotlivých jeho objektů před vstupem nepovolaných osob, neprovedl opravy ohradních zdí kulturní památky,    neodstranil zeleň při ohradních zdech kulturní památky a v areálu kulturní památky.
 • Dne 17. 5. 2012 provedl MHMP OPP kontrolu na místě a konstatoval, ve shodě se zástupci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště, že předmětná kulturní památka je provizorně zabezpečena. Termín další kontroly byl stanoven na září 2012.
 • Dne 20. 9. 2012 provedl MHMP OPP kontrolu na místě a zjistil, že na objektech jsou prováděny zabezpečovací a údržbové práce, objekty jsou vyklizeny. MHMP OPP požaduje provést zabezpečení střech objektů.
 • Dne 22. 11. 2012 provedl MHMP OPP kontrolu na místě a zjistil, že v areálu je odstraněna náletová zeleň, objekty jsou vyklizeny a střechy objektů jsou provizorně zabezpečeny. 
 • Dne 30. 5. 2013 provedl MHMP OPP kontrolu na místě a zjistil, že střechy objektů v areálu jsou provizorně zabezpečeny. Současně vzal MHMP OPP na vědomí sdělení vlastníka o jeho záměru provést provizorní zabezpečovací a údržbové práce v termínu do konce srpna 2013.
 • Dne 17. 9. 2013 a 5. 11. 2013 provedl MHMP OPP kontrolu na místě a zjistil, že na objektech jsou prováděny zabezpečovací a údržbové práce a objekty jsou provizorně zabezpečeny.
 • MHMP OPP uložil vlastníkovi rozhodnutím ze dne 20. 8. 2014 (právní moc 10. 9. 2014) v souladu s § 10 odst. 1 památkového zákona povinnost provést opatření nezbytná k zabezpečení objektu Čínského pavilonu.
 • MHMP OPP uložil vlastníkovi rozhodnutím ze dne 21. 11. 2014 (právní moc ze dne 10. 12. 2014) dle § 10 odst. 1 památkového zákona povinnost provést opatření k zajištění objektu na č. parc. 1877/2.
 • MHMP-OPP zahájil dne 24. 8. 2015 správní řízení o uložení opatření za neplnění povinností vlastníka uvedených v § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 • Rozhodnutím ze dne 4. 1. 2016 (právní moc dne 22. 1. 2016) uložil MHMP OPP vlastníku kulturní památky vykonat opatření, týkající se č. p. 118, stavby bez č. p. na č. parc. 1877/1, 1877/2, 1877/3, 1877/4, 1877/5, 1878, 1879, k. ú. Košíře, Praha 5. Při obhlídce uvedené kulturní památky, provedené dne 9. 6. 2016 za účelem ověření, zda byla splněna opatření, uložená MHMP OPP ze dne 4. 1. 2016,  bylo zjištěno, že všechna opatření uložená vlastníku kulturní památky byla splněna.

 

 • 05
 • 04
 • 03
 • 02
 • 01

Č. p. 1066 a 731, k. ú. Košíře, Jinonická, Praha 5, usedlost Turbová

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 40361/1-1398
 • vlastník: PRATURB s. r. o., U Habrovky 247/11, Praha 4
 • MHMP - OKP, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy, zahájil dne 11.3.2008 proti vlastníku nemovité kulturní památky správní řízení o uložení opatření dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona  č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vlastník na základě výzvy začal konat nápravná opatření. Došlo k vyklizení objektu, zajištění konstrukcí u kterých hrozilo jejich zřícení, byla přeložena střešní krytina a kvalitně provedeny klempířské práce, dále je preventivně odstraňována náletová zeleň. V současnosti je objekt rovněž střežen a je zamezeno volnému přístupu.
 • MHMP OPP obdržel dne 22.2.2011 žádost o vyjádření k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP. Věc je momentálně v řešení (stav ke dni 13.4.2011).
 • stav: provedeno základní zajištění, rekonstrukce nutná (stav ke dni 13.4.2011)
 • rozhodnutím MHMP-OPP ze dne 16.3.2012, které nabylo právní moci dne 18.4.2012, byla vlastníku kulturní památky uložena opatření k zajištění hospodářských budov při ulici Jinonická. Kontrolou uložených opatření dne 19.7.2012 bylo zjištěno, že byla splněna, a kulturní památka je v odpovídajícím stavu.

 

 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 09
 • 08
 • 07
 • 06
 • 05
 • 04
 • 03
 • 02
 • 01